Text: -A A +A
Четете още: Здраве и спорт

Националната здравноосигурителна каса ще заплаща оказаната при необходимост медицинската помощ на здравноосигурени български граждани в страните от Европейския съюз, Европейското икономическо прост

Националната здравноосигурителна каса ще заплаща оказаната при необходимост медицинската помощ на здравноосигурени български граждани в страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Това предвиждат изменения в Закона за здравното осигуряване, одобрени днес от правителството.

НЗОК ще издава необходимите документи за упражняване на здравноосигурителните права на българските граждани, сред които е и здравноосигурителната карта. Тя ще дава достъп до медицинска помощ при необходимост при временно пребиваване в страните от ЕО. В 30-дневен срок НЗОК ще издава нужните документи по искане на заинтересованите лица, които ще подават молби за това в районните каси.

Европейската здравноосигурителна карта ще бъде със срок на валидност от една година, освен в случаите, когато заявителят е непълнолетен – тогава срокът на валидност е до навършване на пълнолетие, но не по-малко от 1 година и не повече от 5. Когато заявителят е лице, което получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на валидност е 10 години, а ако получава пенсия за инвалидност – за срока на отпускане на обезщетение, но не повече от 10 години. До 1 декември директорът на НЗОК трябва да утвърди образец на европейска здравноосигурителна карта и да издаде инструкция относно реда за издаване на удостоверителните документи.

В съответствие с промените в Закона за здравното осигуряване се предлага изменение на Закона за здравето в частта, регламентираща правилата за лечение на чужденци в Република България при действието на разпоредбите на регламентите, уреждащи координацията на схемите за социална сигурност.

Чужденците със статут на постоянно пребиваващи ще се ползват със същите права за достъп до медицинска помощ, каквито имат българските граждани. Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас, ползват достъп до медицинска помощ наравно със здравноосигурените български граждани. Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно, или преминават транзитно през страната, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения, при условия и по ред, регламентирани с наредба на министрите на здравеопазването, външните работи и правосъдието.

За гражданите на страни извън ЕС условията за достъп до медицинска помощ ще се определят с двустранни спогодби.

Четете още: Здраве и спорт
Прочетено: 3,872 пъти Източник на статията: insurance.bg | 13.07.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!