Text: -A A +A
Четете още: България

Министерският съвет прие Постановление за ограничаване на нелихвените разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия.

[АРХИВ]

Министерският съвет прие Постановление за ограничаване на нелихвените разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия. Одобрените мерки са в съответствие със заложените буфери в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., които позволяват своевременно да се реагира на влошената международна среда и да се постигне гъвкавост при изпълнението на бюджета.

Целта е стабилизиране на фискалната позиция в условията на глобалната финансова и икономическа криза и реализиране на приоритетните политики.

За изпълнение на предвидените мерки първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет и Държавен фонд „Земеделие” следва да приоритизират, оптимизират и ограничат разходите си за 2009 г., в съответствие с приоритетните им политики.

Мерките включват „замразяване” на индивидуалните работни заплати за съответната длъжност; преустановяване изплащане на възнаграждения, формирани от икономии на средства за заплати; преустановяване назначаването на персонал на свободните длъжности, с изключение на длъжностите, определени за хора с трайни увреждания, длъжности, създадени със закон или при структурни промени; свеждане до минимум на разходите за служебни командировки и специализации в чужбина; ограничаване на разходите за служебни телефони, семинари и т. н.

В мерките е включено и намаление с 15% на индивидуалните месечни възнаграждения на министър-председателя, заместник министър-председателите, председателите на държавни агенции, министрите и членовете на политическите кабинети. Препоръчва се също на самостоятелните бюджети да предприемат стъпки в тази посока, както и на общините да оптимизират разходите по бюджетите си за местни дейности през 2009 г., като ограничат разходите си до размера на фактическите постъпления от собствени приходи и получените трансфери от други бюджети, изнънбюджетни сметки и фондове и не допускат натрупване на просрочени задължения.

В срок до 30 юни 2009 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет следва да представят на министъра на финансите предложения за намаляване на разходите по бюджетите им за 2009 г., произтичащи от предложените мерки.

Четете още: България
Прочетено: 480 пъти Източник на статията: insurance.bg | 12.06.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!