Text: -A A +A
Четете още: България

Оперативната програма Развитие на човешките ресурси е стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел Сближаване. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция

[АРХИВ]

Безвъзмездната финансова помощ не може да има за цел или резултат формиране на печалба за бенефициента (водеща организация и нейния партньор) и се ограничава до сумата, необходима за възстановяване на разходите по проекта, след приспадане на генерираните при изпълнение на проекта приходи.

Кой може да кандидатства:
В допълнение към общите изисквания, водещата организация трябва да отговаря и на следните условия:
1) да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство.
2) да са доставчици на социални услуги , т.е. да са вписани като доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (в т.ч. и лицензирани от ДАЗД ), преди крайния срок за кандидатстване;

Краен срок за кандидатстване:
4 октомври 2007 година до 16.00 часа

Къде се подават документи за кандидатстване:
Предложенията за проекти трябва да бъдат получени в запечатан плик, като могат да бъдат изпратени:

1. по пощата – препоръчано писмо с обратна разписка,
2. по куриер, или
3. доставени на ръка (на лицето, предало предложението за проект се издава разписка с подпис и дата)
на следния адрес:

Министерство на труда и социалната политика
Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”
ул. “Триадица” №2, София 1051
БЪЛГАРИЯ

Предложенията за проекти, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща) или на друг адрес, ще бъдат отхвърлени.

Подробна информация:
1. Информация за Програмата
2. Въпроси и отговори

Четете още: България
Прочетено: 1,049 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.08.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!