Text: -A A +A
Четете още: България

Оперативната програма Развитие на човешките ресурси е стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел Сближаване. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция

[АРХИВ]

Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”.
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051POO1/07/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”

Кратко описание:
Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП “РЧР”) е стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е “развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.

Общата стойност на ОП “РЧР” е 1 213 869 575 евро. Периодът на реализация е 7 години – от 2007 до 2013 г.
Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Дейност „Домашен помощник” се изразява в извършване на услуги, включващи обслужване на болни възрастни хора и самотни лица.

Услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” могат да се предоставят и на хора, напуснали специализирани институции.

Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден от лица, търсещи работа и/или под формата на почасови услуги от работещи, учещи или пенсионирани лица.

Допустимо е и се насърчават дейности за повишаване на професионалните умения на включените в проектите лица за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”

Финансиране:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 40 хил. лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 90 хил. лв.

За ползване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, потребителите заплащат месечна такса, в съответствие с установената практика по Национална програма «Асистенти на хора с увреждания».

Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой часове на предоставени услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.

Минималната потребителската такса за „Социален асистент” и „Домашен помощник” е 0.17 лв./час., като същата се коригира с коефициенти, които са по – високи за потребители, получаващи по – високи доходи.

Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата – 1.70 лв./час.

Потребителите, които нямат лични доходи не заплащат такси.

Четете още: България
Прочетено: 1,226 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.08.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!