Text: -A A +A
Четете още: България

През 2008 г. средният общ годишен доход на лице в домакинство е 3 748 лв, което е с 12,8% повече от 2007 г.

[АРХИВ]

През 2008 г. средният общ годишен доход на лице в домакинство е 3 748 лв, което е с 12,8% повече от 2007 г. Основната част от този доход – 93,4% е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от приходи от предприемачество и продажби на имущество. Останалата част от отчетения общ доход (6,6%) се дължи на заеми, кредити и спестявания.

Продължава тенденцията за увеличаване на значението на работната заплата като основен източник на доход в следствие на благоприятното развитие на пазара на труда в страната и на трайното нарастване на заетостта от 2005 г. насам. През 2008 г. работната заплата формира 51,9% от общия среден доход на лице срещу 40,2% през 2005 г.
В номинално изражение доходите на домакинствата от работна заплата също нарастват. През 2008 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 1 816 лв, получени от работна заплата, докато през 2007 г. тези средства са възлизали на 1 482 лв, т.е. доходът от работна заплата се е увеличил с 22,5% през 2008 спрямо 2007 г.

През 2008 г. се наблюдава известно повишаване на значението на пенсиите и другите социални трансфери (семейни надбавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) като източник на доход за българските домакинства. През 2007 г. социалните трансфери са формирали 25,2% от общия годишен доход на лице в домакинствата, а през 2008 г. този дял е 27,2%.
През изминалата година продължава тенденцията на рязко намаление на относителния дял на доходите от домашното стопанство в общия доход на домакинствата. За сравнение през 1999 г. този дял е 17,7%, през 2006 г. – 10,4%, а през миналата година едва – 3,9% от общия доход.

През 2008 г. българските домакинства са изразходвали по 3264 лв средно на лице, което е с 14.2% повече от 2007 г. Основната част (85-86%) традиционно са похарчени за задоволяване на потребностите, а 3,2% за плащане на данъци.

През 2008 г. продължава тенденцията на понижаване на относителния дял на разходите за храна от общия разход до 36.6%. В същото време се наблюдава известно увеличение на дела на разходите, свързани поддържането на жилището (за вода, отопление и др.) от 12,5% през 2007 г. на 13,6% през 2008 г., както и на разходите за транспорт от 5,9% през 2006 г. на 6,7% през 2007 и 6,8% през 2008 година.

Сравнително почти непроменени като относителни дялове в общия разход остават разходите за жилищно обзавеждане (3,7-3,8%) и за облекло и обувки (3,5%). Резултатите от наблюдението на бюджетите на домакинствата очертават, макар и слабо изразени тенденции на намаляване на делът на разходите за съобщителни услуги и за увеличаване на дела на разходите за свободно време, културен отдих и образование през последните 3 години.

Четете още: България
Прочетено: 477 пъти Източник на статията: insurance.bg | 17.04.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!