Text: -A A +A

Средната месечна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2012 г. е 736 лева. Най-високо е заплащането в областите София (столица), Стара Загора и Враца.

Фото: stock.xchng

Средната месечна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2012 г. е 736 лева, или с 18 лева под средната за страната (754 лева). В сравнение с другите области, област Варна е на пето място по размер на средната заплата. Най-високо е заплащането в областите: София (столица) - 1 019 лв., Стара Загора - 809 лв. и Враца - 794 лева, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с предходното тримесечие на 2012 г. средната месечна заплата в областта намалява с 8 лева (1.1%). Намалението е най-голямо в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности” (16.9%) и „Добивна промишленост“ (7.4%). Най-голямо увеличение на средната заплата спрямо второто тримесечие на 2012 г. е регистрирано в дейностите: „Селско, горско и рибно стопанство“ (25.2%) и „Държавно управление“ (6.3%).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица в следните икономически дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 222 лв., „Транспорт, складиране и пощи” - 1 217 лв. и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 161 лева. С едни от най-ниските заплати в областта продължават да са наетите в дейностите: „Хотелиерство и ресторантьорство” - 547 лв., „Строителство” - 533 лв. и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 614 лева. Спрямо същото тримесечие на 2011 г., средната месечна заплата в област Варна се увеличава с 44 лева (6.4%). Увеличението е най-голямо в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ (60.2%) и „Операции с недвижими имоти” (38.5%). Намаление на средната заплата спрямо третото тримесечие на 2011 г. е регистрирано в дейностите: „Култура, спорт и развлечения“ (14.0%) и „Строителство“ (12.0%).

Общественият сектор изпреварва частния по заплащане с 84 лева, докато през третото тримесечие на 2011 г., разликата в полза на обществения сектор е била 91 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2012 г. са 143.1 хиляди. В сравнение с края на юни 2012 г. броят им намалява с 5.4% или с 8.2 хиляди. Намалението засяга икономическите дейности със силно изразена сезонност в заетостта като: „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 32.0% (5.9 хил.), „Строителство” - с 8.7% (1.1 хил.), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 2.5% (0.8 хил.) и „Култура, спорт и развлечения” - с 17.2% (0.5 хиляди). С най-голямо увеличение на наетите са „Административни и спомагателни дейности” - с 10.6% (0.7 хил.).

В структурата на наетите лица по икономически дейности, настъпват промени в резултат на сезонните фактори. Към края на септември 2012 г. намалява делът на дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - до 8.7% (при 12.2% към края на юни 2012 г.), а дейността с най-много наети лица, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, увеличава своя дял до 21.4% (при 20.7% към края на юни 2012 година).

Спрямо същия период на предходната година, наетите намаляват с 4.9% или с 7.4 хил., като намалението в обществения сектор e с 2.6%, а в частния с 5.7%. Спрямо края на септември 2011 г. дейност „Транспорт; складиране и пощи“ е с най-голямо намаление в броя на наетите лица (2.2 хил.), докато с най-голямо увеличение е дейност „Административни и спомагателни дейности” (0.9 хил.).

Прочетено: 631 пъти Източник на статията: dnesplus.bg | 14.11.2012г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!