Text: -A A +A
Четете още: България

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през първото тримесечие на 2007 г.

[АРХИВ]

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през първото тримесечие на 2007 г. икономически активните лица (работната сила) в страната са 3 408.1 хил., от които 1 805.9 хил. са мъже и 1 602.2 хил. – жени. Относителният дял на икономически активните лица от населението на 15 и повече навършени години е 51.3%, съответно 56.8% за мъжете и 46.4% за жените.

Икономически активното население на възраст 15 – 64 навършени години е 3 370.5 хил., от които 1 779.3 хил. са мъже и 1 591.2 хил. – жени. Коефициентът на икономическа активност за тази възрастова група е 64.9%, съответно 69.4% за мъжете и 60.5% за жените.

През първото тримесечие на 2007 г. заетите лица са 3 135.4 хил., или 47.2% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 1 667.4 хил. са мъже (53.2%) и 1 467.9 хил. – жени (46.8%). Коефициентите на заетост по пол са съответно 52.4 и 42.5%. В градовете делът на заетите от населението на 15 и повече навършени години (52.4%) е със 17.7 пункта по-висок от този в селата (34.7%).

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 099.2 хил., от които 1 642.0 хил. мъже и 1 457.2 хил. жени. Коефициентът на заетост за същата възрастова група е 59.7%, като при мъжете (64.1%), той е с 8.7 пункта по-висок отколкото при жените (55.4%).

От общия брой на заетите лица 121.9 хил. (3.9%) са работодатели, 218.8 хил. (7.0%) – самостоятелно заети (ненаемащи работна ръка), 2 762.3 хил. (88.1%) са наети лица и 32.4 хил. (1.0%) – неплатени семейни работници. От всички наети лица 840.6 хил., или 30.4%, работят в обществения сектор, а 1 921.7 хил., или 69.6% – за частен работодател.

В сектора на услугите работят – 1 800.1 хил. (57.4 % от заетите лица), в индустрията – 1 125.5 хил. (35.9%), а в селското и горското стопанство – 209.9 хиляди (6.7%).

През първото тримесечие на 2007 г. безработните лица са 272.7 хил., или 8.0% от икономически активното население. Безработните мъже са 138.5 хил., а безработните жени – 134.2 хиляди. Коефициентите на безработица по пол са съответно 7.7% за мъжете и 8.4% за жените. Безработицата е значително по-висока в селата – 13.3%, в сравнение с градовете – 6.4%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 271.3 хил., а коефициентът на безработица за същата възрастова група е 8.0%. Безработните на възраст 15 – 24 навършени години са 45.7 хил., а коефициентът на младежка безработица е 16.0%.

 

От всички безработни 8.9% са с висше образование, със средно образование са 47.0%, а с основно или по-ниско образование – 44.1%.

От общия брой на безработните 151.7 хил., или 55.6% са с продължителност на безработица една или повече години, като в селата техният дял достига 60.6%. Коефициентът на продължителна безработица (относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население) е 4.5%, като в градовете стойността му е 3.4%, а в селата – 8.1%.

С предишен трудов опит са 221.5 хил., или 81.2% от безработните, а без трудов опит са 51.2 хил. или 18.8%.

При търсене на работа 173.7 хил. (63.7%) от безработните търсят съдействие от роднини и познати, 125.7 хил. (46.1%) осъществяват контакти с бюрата по труда, 117.5 хил. (43.1%) се обръщат директно към работодател, 94.2 хил. (34.5%) изучават обяви за работа и други. (Данните включват използването на повече от един метод за търсене на работа от едно лице.)

През първото тримесечие на 2007 г. лицата извън работната сила (икономически неактивните лица) на 15 и повече навършени години са 3 230.1 хил., или 48.7% от населението на тази възраст. От тях 1 375.7 хил. са мъже и 1 854.4 хил. – жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 821.3 хил., или 35.1% от населението в същата възрастова група.

Общият брой на обезкуражените лица (лицата, които желаят да работят, но не търсят активно работа) е 227.4 хил. – 119.2 хил. мъже и 108.2 хил. жени. Обезкуражените лица са с по-ниско образование от безработните – 55.3% от тях са с основно или по-ниско образование, а само 5.7% са с висше образование.

Четете още: България
Прочетено: 389 пъти Източник на статията: insurance.bg | 23.05.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!