Text: -A A +A
Четете още: България

Поръчано проучване показва, че българските ученици и студенти не са добре запознати със своите трудови права.

[АРХИВ]

Поръчано от ПОК “Доверие” проучване на “Алфа рисърч” показва, че българските ученици и студенти не са добре запознати със своите трудови права. Голяма част от тях не работят на трудов договор и имат изкривени представи за какво служи той.

Проучването проследява нагласите сред младежите на възраст 16 – 25 г. към сключването на трудов договор. 54.4 % от младежите на възраст между 16 – 26 години са работили под една или друга форма, сочат резултатите. 11% от учениците и 23% от студентите заявяват, че работят, a 39% от неработещите ученици са работили преди, както и 37% от студентите.

Сред имащите някакъв трудов опит, 54.2% посочват, че са работили без договор, а едва 14,6% знаят на каква сума са осигурявани от работодателя си.

Данните от проучването бяха изнесени по време на среща с участието на главния изпълнителен директор на ПОК “Доверие” Даниела Петкова, Радостина Ангелова от “Алфа рисърч”, Тотю Младенов от Главна инспекция по труда, Дикран Тебеян от Българската Стопанска Камара, политици, работодатели, икономисти.Инициативата на пенсионната компания да поръча такова проучване на пазара на труда е първа по рода си. “Ако предварително не анализираме пазара на труда, не може да постигнем никакви успехи. Това бе основният ни мотив да искаме да видим каква е трудово-правната информираност на младите хора и какво е отношението им към пенсионната система. Друг водещ мотив при поръчване на проучването бе фактът, че младите хора имат нереално диски доходи, а освен това процентът на заетите младежи е много по-нисък от всяка друга възрастова категория”, посочи Даниела Петкова.

Резултатите от проучването показват, че младите хора познават много слабо пенсионноосигурителната система у нас като цяло. 71% от анкетираните познават задължителното държавно пенсионно осигуряване ( І-вия пенсионноосигурителен стълб). От тях 53 на сто са младежите на възраст между 16 и 18 години и 83% са тези от 19 до 26 години. Задължителното пенсионно осигуряване (ІІ-ри пенсионен стълб)е познато на едва 43% от акнетираните. При това едва 26 на сто са младежите на възраст 16-18 години и 55 на сто на тези между 19-26 години. Третият пенсионен стълб – допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, е разпознат от 45% от запитаните. 29 на сто от тях са във възрастовата граница 16-18 години, а 57 на сто – между 19-26 години.

Общият извод, който се налага, е, че едва 14% от младите хора познават пенсионните компании.Само 1/3 от младежите са чули, че пенсионноосигурителните компании предлагат допълниелно пенсионно осигуряване. Близо половината от запитаните нямат никаква представа какво означават понятията осигурителен праг и категория труд.Около 40-45 на сто не са в състояние да изберат подходящ за тях вариант за осигуряване.В същото време обаче 23 % са склонни да плащат по-високи осигурителни вноски иедна пет а сто биха рискували пенсията си. В категорията “склонност към осигуряване” 17% са отговорили “категорично да”, а 42 на сто са избрали отговора “по-скоро да”.

 

Проучването на социологическата агенция сочи още, че подписването на трудов договор не е от първостепенна важност за младите хора. Трудовият договор не попада в петте най-важни условия при търсене на работа от младежите.

Водещ фактор за всички групи младежи е заплащането. По-високото заплащане се превръща в допълнителен мотив за пренебрегване на договора и осигуровките. Малко по-висока е съпротивата срещу работата без договор сред студентите, поради близостта им с пазара на труда. И при тях обаче заплащането остава водещ фактор, докато осигуровките не се възприемат като част от трудовото възнаграждение.

Основните мотиви на младежите да не сключват трудов договор, са свързани с временния характер на заетостта. Преобладаващата част посочват, че не могат да работят на постоянна работа с договор, тъй като все още учат или защото това би ограничило възможността им за бърза смяна на работата.

Младежите приемат договора за ограничаващ техния избор да напуснат работа, когато намерят за добре. Договорът често се свежда в представите на младите хора до плащане на осигуровки, като най-вече се правят асоциации със здравното осигуряване. Поради това договорът се възприема като нещо негативно и задължително. Парадоксално е, че младите хора, които започват работа на ранна възраст, най-малко познават трудовите си права и в най-малка степен се интересуват от тях.

Сред младежите отсъства познаване на спецификите на различните договори. Те донякъде разграничават трудов и граждански договор, но не правят разлика между срочен и безсрочен трудов договор. Поради това договорът им изглежда като средство работещият да бъде задържан на работното място, дори и да няма желание.

Също така не се прави разлика между различните типове договори, изискващи различни предизвестия. В съзнанието на младите битува разбирането за трудовия договор като винаги срочен, изискващ дългосрочно обвързване

Основната част от младежите третират трудовия пазар като “природна сила”, върху която не могат да влияят. Единици смятат, че познаването на правата може да подпомогне взимането на информирани решения и пълноправно участие на трудовия пазар. Малко са запознатите, както с трудовите права и нормативната уредба, така и с условията, при които се осигуряват работещите млади хора.

Студентите, поради по-висока си възраст и поради факта, че са по близо до завършване на образованието си и излизане на пазара на труда, в по-голяма степен искат да работят на трудов договор. Обратно, учениците по-често посочват, че предпочитат да работят без договор и биха приели работа при тези условия.

 

Проучването е направено през периода 1 – 22 ноември 2006г. Паралелно с количественото изследване са проведени две групови дискусии. Изследването е представително за населението на областните градове на възраст 16 – 25 г.

“От 2003 година, когато се въведе задължителната регистрация на трудовите договори и санкцията от 1000 лева за работодател, наел работещ без трудов договор, досега има наложени 10 000 акта. По 1000 лева всеки, това прави 10 милиона лева. 2002 година,преди регистрацията на трудовите договори, у нас в НОИ се осигуряваха около 1 890 000 души. След регистрацията на трудовите договори, работещите са над 2,5 млн. души.

Ефект от контрола има, но ако някой си мисли, че само с административни мерки може да възстанови доверието между работещ и работодател, това няма да стане” – така коментира обявените резултати инж. Тотю Младенов. Той подчерта, че е необходим комплекс от механизми, които да накарат този трудов договор да стане привлекателен както за работодателя, така и за работника. От своя страна Дикран Тебеян коментира, че ако изследването е обхванало малките населени места, резултатите са щели да бъдат още по-плачевни.

Вторият издвод е, че за наличието на толкова голяма икономика у нас, виновни са не само некоректните работодатели, но и обществените нагласи, както и непознаването на промените, извършени в трудовото закоодателство, и в осигурителната ни система. “За мен държавата също носи своята отговорност, защото самата ни образователна система – за разлика от западноевропейските страни – не подготвя младите хора за практическите аспекти на живота”, добави още Тебеян. Той бе категоричен, че промяната трябва да започне от професионалното ориентиране на младото поколение и образоването на младите хора по отношение на трудовите им права и задължения.

И Даниела Петкова подчерта, че проблемът е свързан с информираността и отношението на младите хора към пазара на труда в България. “За нас е очевидно, че на младежите трябва да се предостави повече информация за техните права, за да не се превръщат толкова лесно в жертва на наивни решения като, например, да работят без трудов договор. Точно това е целта на кампанията. Ако чрез нея, макар и мъничко, успеем да ускорим стартирането на този процес, също бихме били много доволни”, каза още главният изпълнителен директор на ПОК “Доверие”.

 

Според Петкова най-обезпокоителна в изследването на социологическата агенция, е нагласата на младежите, че трудовият договор представлява нещо като камък на шията. Голям процент от подрастващите смятат, че чрез договора работодателят цели да ги закрепости и подчини и за това предпочитат да не го подписват. За да се повиши трудово-правната култура на младите хора, е необходимо предприемане на няколко основни мерки, една от които е създаването на образователни часове по социално осигуряване и трудово правни отношения в средните училища. “Голям процент от младежите предпочитат да ползват интернет. Би било добре, ако има специализиран сайт, в който те могат да намерят на достъпен за тях език най-важното, което трябва да знаят преди първия си работен ден”, коментира още Петкова.

На срещата бе представен и професионален пътеводителят за работещи. “Пътеводителят е насочен основно към младежката аудитория и е еднакво подходящ за бъдещи служители и за онези настоящи, които по една или друга причина са се съгласили да работят без трудов договор или с трудов договор, в който е записана заплата по-ниска от реално получаваната”, каза още Петкова. Тя обобщи, че професионалният пътеводител отговаря на въпроса какво губят хората, които приемат да работят без трудов договор.

Оценка на критериите при избор на работа по степен на важност (средни оценки)
/Използвана е скала от 1 до 5, където 1 – не е важно, 5 – много важно/

 • Заплащане 4,85
 • Естество на работата, задълженията 4,61
 • Работно време 4,52
 • Атмосфера на работното Ви място 4,38
 • Условия на труд на работното място (шум,
 • хигиена и т.н.) 4,35

 • Перспективата за развитие, израстване в професионалната йерархия 4,32
 • Отпуски, почивки 4,19
 • Работата да е свързана със специалността, за която съм учил/а 4,12
 • Подписване на трудов договор 4,08
 • Социално осигуряване върху пълното възнаграждение 4,00
 • Позиция в служебната йерархия 3,94
 • Осигуряване на вътрешно фирмено обучение 3,89
 • Придобивки (служебна кола, телефон, храна, облекло, тийм билдинг и др.) 3,80
Четете още: България
Прочетено: 605 пъти Източник на статията: insurance.bg | 17.05.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!