Text: -A A +A
Четете още: България

До 30 април банките и инвестиционните посредници трябва да предоставят в Националната агенция за приходите (НАП) информация за доходите от спестявания на гражданите от ЕС, реализирани в България.

[АРХИВ]

До 30 април банките и инвестиционните посредници трябва да предоставят в Националната агенция за приходите (НАП) информация за доходите от спестявания на гражданите от ЕС, реализирани в България.

Това задължение произтича от Директива 2003/48/ЕС на Европейския съюз, транспонирана във вътрешното законодателство на България (с разпоредбите на чл. 143м до чл. 143у от ДОПК). Договорени са и споразумения с десет зависими и асоциирани територии на Великобритания и Холандия и пет други държави, които са извън фискалната територия на ЕС, но са потвърдили, че ще прилагат предвидените в Директивата механизми.

България е задължена да осъществява автоматичен обмен на информация по отношение на всички държави-членки относно доходите от спестявания от източник в страната. Основата цел на Директивата е да се гарантира, че физическите лица, които получават доходи от спестявания от друга държава-членка, ще бъдат облагани с данък в държавата, на която са местни лица.

Първото предоставяне на информация за доходите от спестявания от агент-платците и първият обмен между приходните администрации на държавите членки трябва да стане до 30 април 2008 г., съответно до 30 юни 2008 г. – за доходите, изплатени през 2007 г.

Съгласно Директивата агент-платец е всеки местен стопански субект, който изплаща пряко или като посредник доход от спестявания (лихви) на физически лица с постоянен адрес в някоя от изброените държави или територии. Най-често това са банките и инвестиционните посредници, но кръгът на лицата, които могат да бъдат агент-платци, на практика е неограничен. Предоставяната информация съдържа данни за самоличността на притежателя на доходите, номера на банковата му сметка и размера на изплатените доходи от спестявания.

Агент-платците могат да предоставят информацията по електронен път, подписана с електронен подпис, както и на хартиен носител, в случаите когато притежателите на доходи от спестявания са малък брой.

В интернет страницата на НАП е публикувано Ръководство с практическа насоченост, като целта му е да осигури помощ при дефинирането, изясняването и спазването на законовите изисквания, регламентирани в ДОПК, както и техническа спецификация, в която са заложени параметрите на информацията.

Формулярите на хартиен носител се подават в Централното управление на НАП (София 1000, бул. „Дондуков” 52) от агент-платците или изрично упълномощени от тях лица. Те трябва да бъдат попълнени на компютър, като за всички реквизити трябва да е посочена максимално точна и изчерпателна информация.

В Централното управление на НАП ще бъдат издавани и четири удостоверения във връзка с Директивата – удостоверение за освобождаване от данък при източника, удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък, удостоверение за приравняване на неперсонифицирано дружество като колективна инвестиционна схема, удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директивата.

Четете още: България
Прочетено: 477 пъти Източник на статията: insurance.bg | 26.02.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!