Text: -A A +A
Четете още: България

За икономически активните годината започва с обнадеждаващото въвеждане на плосък данък със ставка от 10 % и намаляването на данъка върху дивидентите до 5%.

[АРХИВ]

За икономически активните годината започва с обнадеждаващото въвеждане на плосък данък със ставка от 10 % и намаляването на данъка върху дивидентите до 5%. След намаляването на осигурителните вноски с 3 пункта през октомври, засега няма достатъчно воля за допълнително свиване на тази тежест върху наемането на труд, се казва още в доклада. Същевременно, максималният осигурителен доход нарасна от 1400 на 2000 лв. на месец, а съотношението на плащане на вноските се „измести” към работника до 40:60 (при 35:65 през 2007 г.). Какъв ефект дава това за наетите и работодателите? Отговорът дават от „Индъстри Уоч”. Първо, цените на услугите за крайни потребители ще продължават да растат по бързо в сравнение с Еврозоната. Причината е в по-бързото номинално поскъпване на труда в България. Същото се отнася и за други трудно-търгуеми продукти като жилищата (съответно наемите). В доклада се предвижда инфлация над 5 процента през 2008 година (според индекса на потребителските цени), ръст в заплащането на труда и по-бавно нарастване на цените на жилищата. Какви са прогнозите на Индъстри Уточ? По-скъпи услуги, но все пак по-бавна инфлация. Валутният борд предпазва българския лев от обезценка от българските парични власти. Потребителите в България трябва да са спокойни, че ако има обезценка на парите им, тя ще е в синхрон с тази на резервната валута на лева – еврото. Все пак две важни разлики ще усещат българските потребители. Първо, цените на услугите за крайни потребители ще продължават да растат по бързо в сравнение с Еврозоната. Причината е в по-бързото номинално поскъпване на труда в България. Същото се отнася и за други трудно-търгуеми продукти като жилищата (съответно наемите). Второ, политически определяните цени – основно в ютилитис сектора – могат да изненадат българските домакинства. Най-силно значение от тях върху местната инфлация имат цените на природния газ и електроенергията. При по-кротка година за цените на енергоносителите по света не би следвало да има силен натиск за увеличаване на регулиране цени в България. Все пак това остава част от политическия риск. Като цяло не прогнозираме инфлация (според индекса на потребителски цени), по-голяма от 5% през 2008 г. Цена на труда Заплатите на най-масовите позиции ще имат отново двуцифрен ръст. Очакваме да продължи бързият ръст на заплатите в масовите сегменти на пазара на труда. Това се отнася за базовите (неквалифицирани) позиции и средните позиции (тези, които изискват определен набор от умения, но не задължително специализирано знание). Тези два сегмента на пазара на труда са около 190; от цялата заетост в България. Разликите между най-големите градове остават значителни, като София ще продължи да предлага най-скъпия труд. Все пак по-отношения на „базовия труд” постепенно разликите се стопяват – нетните заплати ще са 350-400 лв. за неквалифицирани работни позиции. В същото време разликите в сегмента на „средните” позиции остават чувствителни – докато в Пловдив и Бургас ще може да се намери персонал за около 500 лв., в София ще са нужди поне – 650 лв. нетна заплата. Цена на парите Лихвите няма да намаляват. След средата на 2007 г. процесът на трайно намаляване на лихвите по кредитите, на който бяхме свидетели от няколко години, започна да обръща своята посока. Това беше свързано с проявлението на комбинация от вътрешни и външни фактори. Във вътрешен план централната банка предприе курс към провеждане на активна парична политика, като повиши минималните задължителни резерви (МЗР) на банките от 8% на 12% от привлечения ресурс. Тъй като тези резерви представляват своеобразен данък върху депозитите, е обяснимо защо част от банките коригираха слабо лихвените си нива, опитвайки се поне частично да прехвърлят този “данък” върху цената на активните си операции, т.е. върху лихвата по кредитите. В случай че през 2008 г. БНБ предприеме ново повишаване на МЗР (каквато готовност демонстрира през последните месеци), то ефектът върху лихвените нива вероятно ще бъде по-осезаем. Извън влиянието на паричната политика на БНБ, пазарната конюнктура както във вътрешен, така и в международен план също предполага ако не увеличаване, то поне задържане на лихвите около сегашните нива. Цената на вътрешния ресурс постепенно нараства. От една страна, налице е тенденция към покачване на лихвените нива на междубанковия пазар. Значителна част от кредитите са с плаващи лихви, обвързани с определен пазарен индекс, затова повишаването на индексите автоматично повишава и цената на финансирането. От друга страна, през последните години ръстът на кредитирането значително изпреварва скоростта, с която нарастват депозитите в банковата система. Това постепенно води до засилване на необходимостта от привличане на свеж, дългосрочен ресурс в банковата система. В същото време бързо развиващият се сегмент на взаимните фондове започва да се налага като атрактивна алтернатива на депозитите като форма за натрупване на спестявания и е твърде вероятно банките да започнат да се сблъскват с все по-сериозна конкуренция по тази линия. Естественият резултат от подобно засилване на търсенето е повишаване на лихвите по депозитите, особено при тези с по-дълъг срок. Този процес вече е в ход – паричната статистика регистрира плавно покачване на средните лихвени нива при някои видове депозити през последните месеци. От края на 2005 г., когато ЕЦБ започна да затяга паричната си политика до момента поредицата повишавания на основната лихва в Еврозоната (от 2% преди първото увеличение през декември 2005 г. до 4% през юни 2007 г.) доведе до постепенно ограничаване на възможностите на банките да привличат евтин ресурс от чужбина. Допълнително влияние в посока оскъпяване на финансирането от чужбина оказва и кризата на финансовите пазари, предизвикана от проблемите с рисковите ипотечни заеми в САЩ. За момента няма еднозначен сигнал за посоката на лихвената политика на Европейската централна банка през 2008 г. В краткосрочен план по-нататъшното увеличаване на лихвените нива в Еврозоната изглежда малко вероятно, предвид на продължаващата криза на междубанковите пазари и политиката към отхлабване на паричната политика в САЩ. В същото време нивото на инфлацията в Еврозоната достигна най-високата си стойност от 2001 г. насам (3.1% на годишна база през ноември и декември 2007 г.), с което значително намалява проспектите за ранно намаляване на лихвените нива. Най-вероятно е през първото полугодие на 2008 г. ЕЦБ по-скоро да се въздържа от промяна на лихвената си политика. Цените на жилищата Вероятно цените ще растат по-бавно от 2007 г. Преди година прогнозирахме ръст на средните цени на жилищата за 2007 от 15 , като периода до третото тримесечие нарастването е малко над 30. Това според нас е индикация, че и през предходната година пазарът на жилища се движеше основно от купувачи, преследващи инвестиционни намерения. Това се потвърждава и от запазения интерес на чуждестранните инвеститори. За изминалата година около 35% от всички преки инвестиции в страната са били насочени към покупка на имот. Същевременно, ръстът на наемите в големите градове е по-нисък от нарастването на цените на жилищата – което показва очаквания от купувачите за бъдещ ръст на цените и наемите. Инвеститорите в развитие на жилищни имоти и строителните компании се оказаха сравнително адаптивни към нарасналото търсене. Разрастването на новото строителство също се ускори в началото на 2007 г., като достигна 49% – измерено през площта на новостартиралите проекти. Всичко това затруднява прогнозата за развитието на цените на жилищните имоти през 2008 г. Задържащи фактори ще са лекото покачване на лихвите по ипотечните кредити и увеличеното предлагане в най-големите градове. Друг „коректив” ще са нивата на наемите, които не могат да растат с темпове, значително по-високи от средното нарастване на разполагаемия доход. От друга страна, продължаващата миграция към някои градове като Варна и особено – София – увеличават търсенето на имоти както за покупка, така и за ползване под наем. Ето защо ние повтаряме прогнозата си (по подобие на 2007) за среден ръст на цените на жилищата от 15 – 20% за цялата 2008 г., като я базираме на фундаментални фактори от средносрочен характер. За момента строителните разходи растат по-бавно от цените на жилищата. Проучване на „Индъстри Уоч” сред водещи строителни компании през есента на 2007 г. разкри очаквания за умерен ръст на разходите в строителството. Материалите и услугите ще поскъпнат с около 12%, а на труда – с около 14.5%. Сред основните причини за отчетеното нарастване на цените са глобалното поскъпване на строителните материали, които са международно търгуеми, както и отчетеното поскъпване на услугите в България. Източник: НСИ, собствени изчисления на Industry Watch Разходите за строителни материали представляват около 60-65% от общите разходи на строителните фирми. В същото време доминират очакванията, че цената на труда ще нараства изпреварващо спрямо цената на строителните материали, т.е. вероятно в бъдеще относителният дял на разходите за строителни материали слабо ще се свива за сметка на увеличаване на размера на разходите за труд. Това е логично пазарно развитие с оглед на растящата заетост и свиващата се безработица до рекордно ниски нива от около 6.5%. Финансовите пазари Значително задълбочаване на финансовото посредничество През 2007 г. финансовата индустрия беше един от най-динамично развиващите се сектори от икономиката, в резултат на което активите на финансовите посредници за пръв път надхвърлиха номиналния размер на брутния вътрешен продукт (достигайнки над 103% от БВП през третото тримесечие на 2007г). Успоредно с бързото задълбочаване на финансовото посредничество нараства и значимостта на институционалните инвеститори, различни от банките (основно пенсионни и взаимни фондове). През 2008 г. финансовият сектор ще продължи да се развива с бързи темпове, въпреки очакванията за засилване на влиянието на международната кредитна криза и върху местния пазар. Източник: Industry Watch на база на данните на БНБ, КФН, взаимните фондове и НСИ. Очакваме известно забавяне на кредитната експанзия до около 35% годишно – както заради придържането към курс на рестриктивна парична политика от страна на БНБ, така и заради оскъпяването на финансовия ресурс под влияние на вътрешни и външни фактори. Прогнозата ни е за по-умерена експанзия в ритейл сегмента в сравнение с предходните години. В корпоративния сегмент очакваме запазване на високите темпове на растеж, поради благоприятната икономическа динамика, значителната инвестиционна активност и силния конкурентен натиск на банковия пазар. Очакваме и по-нататъшно пренасочване на част от търсенето на кредит към източници извън банковата система, макар че в средносрочен план този кредит най-вероятно ще остане по-скоро допълващ, а не заместващ банковия. През 2008 г. ще продължим да наблюдаваме бърза експанзия в небанковия сегмент от финансовата индустрия. Основни двигатели на растежа ще бъдат пенсионните фондове и колективните инвестиционни схеми. Въпреки Очакваме растежът на последните да се движи в порядъка на 150-200% през по-голямата част от годината, въпреки текущото негативно отражение на корекцията на местния капиталов пазар върху тяхната възвръщаемост. Бързата експанзия на частната пенсиона индустрия най-вероятно ще се запази и през следващата година – основно под въздействието на подобряващите се условия на пазара на труда, по-нататъшното изсветляване на икономиката и разширяването на базата, върху която се начисляват пенсионно-осигурителните вноски по втория стълб (заради повишаването на осигурителните прагове и на средната работна заплата). Тази експанзия може да бъде подкрепена и от евентуалното намаляване на размера на вноските за управлявания от държавата първи стълб. Тя зависи и от това доколко пенсионните фондове ще успеят да се справят с предизвикателствата, свързани с подобряване ефективността на управление на портфейлите и засилване на конкурентните позиции спрямо другите инвестиционни алтернативи. Въпреки текущия спад, перспективата за развитие на местния капиталов пазар остава благоприятна. Очакваме търсенето на ценни книжа да остане относително високо. През 2008 г. вероятно ще продължим да наблюдаваме както нарастващ брой първични емисии, така и все по-активно използване на борсата като канал за привличане на свеж финансов ресурс чрез увеличаване на капитала. Въвеждането на нова платформа за борсова търговия може да допринесе допълнително за подобряването на ликвидността и по-бързото развитие на българския капиталов пазар като цяло. Богатството на българите Домакинствата ще продължат да трупат активи. За годината до септември 2007 г. спестяванията на домакинствата се разшириха с над 30 на сто, приближавайки 29 млрд. лв. Това е консервативна оценка, която включва банковите депозити и парите в брой, спестяванията в пенсионни фондове и животозастрахователни продукти, инвестициите в акции и други ценни книжа (предимно ДЦК) и в местните взаимни фондове. Не вземаме предвид държаната в брой чуждестранна валута, инвестициите в акции, които се търгуват на международните фондови борси и инвестициите в чуждестранни взаимни фондове, които предлагат дялове в България. В същото време общата стойност на жилищата в българските градове по наши изчисления достигна 59.3 млрд. евро към третото тримесечие на 2007 г., отбелязвайки ръст 52% за две години – както заради промяната на цените на жилищата, така и заради увеличението на жилищната площ. През 2008 г. темповете, с които домакинствата натрупват активи, ще се запазят близки до нивата си от 2007 г. През 2008 г. кризата на международните финансови пазари вероятно ще започне да се отразява по-осезаемо и на българския финансов пазар, но не очакваме да окаже сериозно отражение върху динамиката на спестяванията на домакинствата. Основните фактори, които ще подкрепят експанзията са: - Поддържане на относително висок растеж на икономиката, подобряване на заетостта и доходите (включително и допълнително увеличаване на разполагаемия доход, вследствие въвеждането на единна данъчна ставка върху доходите (от 10%) и намаляването на осигуровките). - Поддържане на стабилен входящ поток от преки чуждестранни инвестиции, насочени към момента преобладаващо в сектора на недвижимите имоти и финансовите услуги; последващо засилване на конкуренцията във финансовата индустрия и по-широко навлизане на чуждестранни компании на пазара на финансови услуги. - Усвояване (макар и вероятно частично) на финансовите средства под формата на субсидии от фондовете на ЕС и евентуално последващо ускоряване на номиналната и реалната конвергенция. Данъци, публичен сектор и бизнес среда За икономически активните годината започва с обнадеждаващото въвеждане на плосък данък със ставка от 10 % и намаляването на данъка върху дивидентите до 5%. След намаляването на осигурителните вноски с 3 пункта през октомври, засега няма достатъчно воля за допълнително свиване на тази тежест върху наемането на труд. Същевременно, максималният осигурителен доход нарасна от 1400 на 2000 лв. на месец, а съотношението на плащане на вноските се „измести” към работника до 40:60 (при 35:65 през 2007 г.). Какъв ефект дава това за наетите и работодателите? За получаващите заплата между 700 и 1400 лв., това означава намялаване на пределната данъчна ставка с 13,4 пункта – заради разликата в ставките на подоходния данък, увеличения дял на вноската за сметка на работника и намаляването на размера на осигуровките. За получаващите между 1400 и 2000 лв. намаляването ще е едва с 2 пункта – заради нарастването на максималния осигурителен доход. За получаващите над 2000 лв., пределната ставка намалява с 14 пункта – или с близо 60% от сегашните 24%. В относително изражение, правителството очаква най-голямо нарастване на приходите от ДДС – с три пункта до 31% от общите публични приходи. Вероятно обаче това отразява корекция на твърде негативните прогнози за 2007 г., както и преодоляването на първоначалните пречки в администрирането на данъка през първата година от членството в ЕС. Въпреки поредното увеличение на акцизните ставки, техният принос в бюджетните приходи нараства от 14 до 15% – с което експертите на министерството на финансите отчитат и вероятното намаляване на (обложеното) потребление на акцизни стоки в резултат на по-високите цени. В същото време, въпреки въвеждането на плоския данък и намаляването на данъка върху дивидентите, делът на преките данъци ще нарасне. Това според нас е отражение на закъснялата, но въпреки това – наложителна – смяна в допусканията на правителството, която започва да отчита ефект на разширена данъчна основа при по-ниски ставки за облагане. Затова това развитие не може да разглеждаме като нарастване на данъчната тежест, а по-скоро като намаляване на броя на тези компании и физически лица, които не декларират доходи, и оттам – не плащат данъци. Другата новост е фискалната децентрализация, измерена през дадената възможност на общините да определят ставки по имуществените данъци. Засега остава неясно какъв дял от местните власти ще увеличат данъчната тежест – например в София се планира увеличение с 0.5 пункта, като обаче вероятно някои такси ще бъдат намалени. На макро ниво можем да очакваме поредното преизпълнение на приходите в бюджета. Вероятно обаче разликата няма да е толкова голяма, колкото през 2007 г., когато преизпълнението ще надхвърли надхвърли 4% от БВП, или над 3 млрд. лева. През 2008 г. правителството ще преразпредели близо 3.7 млрд. лева повече, отколкото през тази година. Правителството очаква приходи от трансфери от ЕС в размер от над 1.8 млрд. лева. Това е значителен паричен поток за размера на българската икономика – от малко под 3% от БВП. Той ще промени относителните стимули, като насърчи заетите в дейности, подкрепяни от европейски програми, но за сметка на това ще „изтегли” ресурси от всички останали сектори. Възможен ефект е нарастване на цените на някои нетъргуеми блага – имоти, услуги, както и общо повишаване на разходите за труд.

Четете още: България
Прочетено: 417 пъти Източник на статията: lev.bg | 29.01.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!