Text: -A A +A
Четете още: България

Общият брой на студентите в България в началото на учебната 2008/2009 година, включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени (“професионален бакалавър”, “бак

[АРХИВ]

Общият брой на студентите в България в началото на учебната 2008/2009 година, включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени (“професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”), възлиза на 274.2 хил., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

През учебната 2008/2009 година за придобиване на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” се обучават общо 27.7 хил. студенти, от които български граждани са 27.4 хил., или 98.9%. От общия брой студенти в колежите, 19.3 хил., или 69.5% се обучават в частни колежи.

Броят на студентите в колежите се увеличава с 5.9% в сравнение с предходната 2007/2008 учебна година.

В структурата на студентите по тесни области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите в област “Стопански науки и администрация” – 41.6%, следван от тези на студентите в област “Науки за обществото и човешкото поведение” – 19.6%, и “Спорт, туризъм и хотелиерство” – 12.4%.

През 2008 г. образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” са придобили 5.5 хил. студенти, от които 98.2% са български граждани. Сред завършилите най-голям е броят на дипломираните в тесни области “Стопански науки и администрация” – 2.2 хил., или 39.0%, следва “Спорт, туризъм и хотелиерство” – 1.0 хил., или 18.6% и “Науки за обществото и човешкото поведение” – 0.7 хил., или 13.4% от общия брой на завършилите.

Преподавателите в колежите са 1 566, от тях 666, или 42.5%, са на основна работа.

През учебната 2008/2009 г. за придобиване на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” се обучават 242.6 хил. студенти. От тях български граждани са 233.4 хил., или 96.2%. Броят на студентите – български граждани, се увеличава в сравнение с учебната 2007/2008 г. с 8.3 хил., или с 3.7%.

През учебната 2008/2009 година чуждестранните студенти в университетите и специализираните висши училища са 9.2 хил., или с 4.2% повече от предходната учебна година. Най-голям е делът на студентите от Турция – 37.2% от обучаващите се чуждестранни студенти у нас, следвани от студентите от Македония – 24.4% и Гърция – 8.0%.

В структурата на студентите по тесни области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите в област “Стопански науки и администрация” – 58.5 хил., или 24.1%, следван от този на студентите в област “Технически науки и технически професии” – 37.3 хил., или 15.4%. Най-малки са дяловете на учащите в областите “Ветеринарна медицина” – 0.6%, “Природни науки” – 0.5% и “Математика и статистика” – 0.4%.

В частни университети се обучават 39.1 хил., или 16.1% от общия брой на студентите. През последните години се наблюдава нарастване на броя на студентите в частните университети. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 4.6%.
За учебната 2008/2009 г. са приети 49.7 хил. нови студенти – български граждани и 2.1 хил. чужденци.

Броят на студентите, продължаващи обучението си в магистърски програми след завършена образователно-квалификационна степен (професионален бакалавър или бакалавър), е 23.4 хил. От тях 2.1 хил., или 9.1%, са записани по програми след завършена степен “професионален бакалавър”.

През 2008 г. у нас висше образование – степени “бакалавър” и “магистър”, са завършили 48.8 хил. студенти, от които 47.2 хил. са български граждани. Най-висок е относителният дял на дипломиралите се студенти от следните тесни области на образование: “Стопански науки и администрация” – 33.9%, “Науки за обществото и човешкото поведение” – 15.2% и “Технически науки и технически професии” – 11.9%.

В частните университети са се дипломирали 9.0 % от всички дипломирани в образователно квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”.

Броят на преподавателите в университетите и специализираните висши училища е 21.1 хил. през 2008/2009 година. На основна работа са 13.1 хил., или 61.9% от общия им брой.

Към 31.XII.2008 г. у нас се обучават 3 949 докторанти, като от тях 51.3% са жени. В сравнение с предходната 2007/2008 г. броят на докторантите намалява с 404 души, или с 9.3%. Така се запазва тенденцията за намаляване броят на докторантите от 2005/2006 г., след нарастването им през предходните години. Чуждестранните докторанти, обучаващи се в България, са 226, или 5.7% от общия им брой.

В структурата на докторантите по области на образованието при мъжете най-висок относителен дял заемат докторантите в област “Технически науки и технически професии” – 23.9%, следван от тези на докторантите в области “Здравеопазване”- 12.7%, и “Науки за обществото и човешкото поведение” – 9.6%. Структурата по тесни области на образованието при жените е следната: най-висок е относителният дял в област “Науки за обществото и човешкото поведение” – 13.6%, следван от област “Здравеопазване” – 11.7% и “Хуманитарни науки” – 11.2%.

Зачислените докторанти през 2008 година са 924, от които 496, или 53.7%, са жени. Броят на новоприетите докторанти намалява с 3.9% спрямо предходната учебна година.

През 2008 г. образователна и научна степен “доктор” са придобили 601 души, от които 319 жени. При мъжете най-голям е броят им в област “Технически науки и технически професии” – 19.9% от общия брой на завършилите мъже, а при жените – в област “Науки за обществото и човешкото поведение” – 12.9%.

Четете още: България
Прочетено: 464 пъти Източник на статията: actualno.com | 02.04.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!