Text: -A A +A
Четете още: България

Правителството прие изменения в Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалифика

[АРХИВ]

Правителството прие изменения в Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, придобита в държава-членка на Европейския съюз, в Швейцария, в държавите от Европейската икономическа зона и в трети държави. В текста са отразени предложенията и препоръките на европейските експерти, направени по време на проведените в Брюксел на 7 март 2006 г. технически консултации в областта “Взаимно признаване на професионални квалификации” -“архитект”. Очакваният ефект при прилагането на този акт е преодоляване на техническите бариери при свободното движение на проектанти – архитекти и инженери, както и създаване на възможност български проектанти да предоставят архитектурни услуги на единния европейски пазар. Направените промени са свързани с въвеждане на списък на дипломите, свидетелствата и другите документи, удостоверяващи придобитото звание “архитект” и издадени по съответното законодателство на държава-членка на ЕС; регламентиране на използването на професионалното звание “архитект”, когато то е придобито в държава-членка по произход. Камарата на архитектите ще води и поддържа списък на свидетелства, атестации и други документи, удостоверяващи придобитото звание “архитект” и издадени по съответното законодателство на държава-членка. Признават се атестациите, издадени от компетентните органи на Федерална република Германия за признаване еквивалентността на документите за образование, издавани след 8 май 1945 г. от компетентните органи на Германската демократична република.

Четете още: България
Прочетено: 340 пъти Източник на статията: actualno.com | 20.10.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!