Text: -A A +A
Четете още: България

Запазва се трайната тенденция от началото на годината за спад на равнището на безработица в страната, информираха от Агенцията по заетостта.

[АРХИВ]

Запазва се трайната тенденция от началото на годината за спад на равнището на безработица в страната, информираха от Агенцията по заетостта. За месец септември то е 8.44%, като тази стойност все повече се доближава до средното равнище на безработица в Европейския съюз, което за август е 8.0%. През месеца в Бюрата по труда са регистрирани 312 753 безработни. Спрямо август те намаляват с 11 000 души. За едногодишен период (септември 2006 – 2005) със 75 795 души, а равнището на безработица намалява съответно с 2.05 пункта. Намаляването на безработицата през месеца се определя от по-големия брой постъпили на работа на първичния пазар предимно в сферата на образованието, преработващата промишленост и строителството. През септември в бюрата по труда са обявени над 20 000 работни места. На първичния пазар са заявени 18 025 места. Това е четвърта по големина стойност от началото на годината след месеците март (19413 места), април (19764 места) и май (18674 места), когато е регистрирана най-високата активност на първичния пазар, свързана със сезонните дейности в селското стопанство, строителството и туризма. Близо 1/3 от всички заявени през месеца места са в сферата на образованието (5470 места). Началото на учебната година е значим фактор, обуславящ динамиката в процесите на търсене и предлагане на пазара на труда през септември. Той влияе и върху увеличението на местата от публичния сектор, които традиционно достигат своя пик през този месец. През септември на работа са постъпили 20 302 души. Техният брой нараства с 3 497 (20.8%) спрямо август. Преобладаващата част от постъпилите на работа (89.7% – 18214 лица) са намерили трудова реализация чрез посредничеството на бюрата по труда, а повече от половината от тях (66.0% – 12025 лица) са устроени на първичния пазар. През септември 3052 безработни са започнали обучение за професионална квалификация. От тях 859 лица са включени в различни програми и мерки с модул обучение. Останалите 2193 безработни са започнали квалификационни курсове, съобразени с потребностите на пазара на труда. Трайна е тенденцията младежите на възраст до 29 години (1347) да са преобладаващата част от включените в курсове за професионална квалификация. През септември те са 44.1% от всички обучавани, с 2.1 процентни пункта повече спрямо август. Безработните лица със средно образование (1895) традиционно са най-активните участници в квалификационното обучение. Дялът им нараства с 4.1 процентни пункта и достига 62.1%.

Четете още: България
Прочетено: 328 пъти Източник на статията: insurance.bg | 19.10.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!