Text: -A A +A
Четете още: България

Общите разходи за реализиране на въведените с директивите на Европейския съюз нови изисквания и конкретни норми в областта на безопасността и здравето при работа възлизат на 86 379 141 лв., съобщав

[АРХИВ]

Общите разходи за реализиране на въведените с директивите на Европейския съюз нови изисквания и конкретни норми в областта на безопасността и здравето при работа възлизат на 86 379 141 лв., съобщават от пресцентъра на министерството. Разходите засягат всички 161 892 предприятия, в които работят 2 185 621 души и има около 1 300 000 обособени работни места във всички икономически дейности. Стойността на общите разходи за реализиране на новите изисквания и норми в областта на безопасността и здравето при работа представляват около 1% от общите инвестиции в икономиката за 2003 г. и около 0,2% от Брутния вътрешен продукт на страната за 2004 г. Около 50% от предприятията са реализирали инвестициите, необходими за осъществяване на основните организационни мерки на базата на извършената оценка на риска. С въвеждането на новите норми и изисквания се създават условия, при които разходите за изпълнение на някои задължения (измервания, осъществяване на мониторинг и контрол върху проявлението на професионалните рискове, осигуряване на допустими нива на концентрации на определени вещества във въздуха на работната среда и др.) намаляват в сравнение с разходите, необходими за изпълнение на старото законодателство. С акт на Министерския съвет от миналата година е определена методиката за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест, чиито размери са диференцирани от 0,4 до 1,1 % от осигурителния доход на работещите в зависимост от степента на риска за съответната икономическа дейност. Определени са и механизмите и принципите за трансформиране на прилагания компенсационен механизъм за работа при вредни и специфични условия на труд в подход, целящ превенция на здравните рискове и мотивация към труд. Предстои да бъде разработен акт на Министерския съвет за определяне на професии, работни места и видове дейности, при които работодателят задължително да застрахова за своя сметка за риска „трудова злополука“ работниците и служителите, което по същество е данъчно облекчение за работодателите.

Четете още: България
Прочетено: 463 пъти Източник на статията: investor.bg | 01.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!