Инспектор по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях

Инспекторите по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях проверяват изпълнението на правилници и разпоредби, свързани с екологични фактори, имащи влияние върху човешкото здраве, безопасността на работното място и процесите за производство на стоки и услуги. В някои случаи те прилагат и оценяват програми за възстановяване и подобряване безопасността и санитарните условия под контрола на здравни специалисти.

Професии и длъжности