Text: -A A +A

Предстои ви да минете събеседване на английски? Не бихме могли да посочим всичките въпроси, които могат да ви зададат по време на интервю за работа - те са прекалено много. Тук ви даваме няколко примерни въпроси, за да знаете, какво можете да очаквате.

Фото: Flickr
Въпроси към Вас
Встъпителни

How are you today? Как сте?

So, so. Горе-долу.

OK. Нормално.

Not so well. Не съм напълно добре.

I'm fine thank you, and you? Благодаря, добре съм, а Вие как сте?

I'm well thank you. Аз съм добре, благодаря.

Did you have any trouble finding us? Лесно ли сте ни намерили?

What do you think of the weather today? Как намирате времето днес?

Why are you interested in our company? С какво Ви е заинтересувала нашата компания?

Why did you come to live in this country? Защо сте се преместили в тази държава?

Опит

What special aspects of your experience have prepared you for this job? Какви аспекти (особености) от Вашата предишна дейност са Ви подготвили за тази работа?

Can you describe one or two of your most important accomplishments? Бихте ли посочили едно-две от Вашите най-важни постижения?

How much supervision have you typically received in your previous job? Колко стриктен контрол сте имали над себе си по време на предишната си работа?

Why did you leave your previous job? Защо сте напуснали предишната си работа?

What is important to you in a company? Какво е важното за Вас във фирмата?

Говорите за фирмата, в която работите в момента (отговора е в Present Continuous или Present Perfect Continuous): I have been employed by ABC company the for the last 6 years as a salesperson. През последните 6 години аз работя като продавач във фирмата ABC.

Говорите за фирмата, в която вече не работите (говорите в минало време): I was employed by Jackson's from 1989 to 1992 as a clerk. Аз работих като служител във фирмата Jackson от 1989 до 1992 години.

Работа

What are your strong points for this position? Какви силни страни на Вашия характер са важни за тази позиция?

How did your supervisor evaluate your job? Как ръководителят Ви е оценявал Вашата работа?

When have you been told, or discovered for yourself, you have a problem in your job performance? Кога са Ви посочвали или сами сте намирали грешки във Вашата работа?

What would you do in that situation? Какво ще направите в тази ситуация?

Can you give me an example? Можете ли да посочете примери за това?

Do you prefer to working alone or in groups? Вие предпочитате да работите самостоятелно или в екип?

Can you give me an example of your ability to manage or supervise others? Можете ли да посочите примери, когато сте прилагали своите способности да управлявате или организирате други хора?

What were some of the things about your last job that you found most difficult to do? Какви задължения на предишната Ви работа са били за Вас най-трудни за изпълнение?

What have you been typically working so far? Каква работа обикновено сте работили досега?

Образование

Did you give presentations during your university/college? Имали ли сте публични изказвания по време на следването си в университета/колежа?

Did you have to use any computer programs frequently at university? Which ones? Често ли сте използвали компютърни програми в университета? Какви точно?

What courses in school have helped the most in doing this job? Какви училищни дисциплини са най-полезни за изпълнението на тази работа?

Образование (когато вече сте го придобили, трябва да отговаряте в минало време) I attended the Sofia University from 1985 to 1991. Аз съм се учил в Софийския Университет от 1985 до 1991 години.

I graduated with a degree in computer science. Аз придобих образование в областта на изчислителната техника.

Ако в момента още учите, трябва да отговаряте в Present Continuous: I am currently studying at the Sofia University and will graduate with a degree in engeneering in a year. В момента уча в Софийския Университет и след една година ще получа диплома на инженер.

I am studying English at the Foreign Language School. Аз уча английски език в Езиково училище.

Как оценявате себе си

What kind of things are you most confident in doing? По време на изпълнението на каква работа Вие се чувствате най-сигурно?

Can you describe for me a difficult obstacle you have had to overcome? How did you handle it? How do you feel this experience affected your personality or ability? Можете ли да посочите най-сложните ситуации, които Ви се е налагало да решавате? Как сте се справили с тях? Как според Вас този опит е повлиял върху характера Ви или върху Вашите способности?

How would you describe yourself as a person? Как бихте характеризирали себе си?

What things give you the most satisfaction at work? Какво най-много Ви удовлетворява в работата?

What things frustrate you most? How do you usually cope with them? Какво може да Ви обезсърчи най-много? Как се справяте с това?

Творчество

In your work experience, what have you done that you consider truly creative? Вършили ли сте някога работа, която бихте могли да наречете наистина творческа?

What kind of problems have people recently called on you to solve? За разрешаването на какви проблеми хората се обръщали към Вас за помощ?

Of your creative accomplishments, at work or at home, which have given you the most satisfaction? Извършването на каква творческа работа, в работата или вкъщи, Ви е удовлетворявало най-много?

Обща култура

Do you belong to any clubs, associations, or groups? Членувате ли в някакъв клуб, общество или група?

What do you like to do in your spare time? Как обичате да прекарвате свободното си време?

How do you keep up with what’s going on in your company/ your industry/your profession/your country? По какъв начин успявате непрекъснато да сте запознати със събитията във Вашата фирма/отрасъла/професията/страната?

Прочетено: 110,519 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 06.09.2006г.