Text: -A A +A

Висшите представители на държавни органи съветват правителството относно създаването на политики, ръководят тълкуването и изпълнението на правителствени политики и законодателството от структурните звена в държавни органи, институции и агенции, представляват страната в чужбина и действат от нейно име или изпълняват подобни задачи в междуправителствени организации. Те планират, организират, ръководят, контролират и оценяват цялостната дейност на държавните органи и на техните структурни звена на централно и местно равнище, както и на агенции, комитети или комисии в съответствие с действащото законодателство и политики на правителството и законодателните органи.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1112

Висшите представители на държавни органи имат следните основни длъжностни задължения:

 • съветват държавните органи на централно и местно равнище и законодателите относно политически въпроси;
 • съветват при изготвянето на бюджетна политика, закони и други нормативни актове, включително техните изменения;
 • определят цели на структурните звена на държавните органи или агенции в съответствие със законодателството и правителствената политика;
 • формулират, одобряват и оценяват програми и процедури за изпълнението на правителствените политики, работейки съвместно или чрез консултации с правителството;
 • препоръчват, преразглеждат, оценяват и утвърждават документи, инструкции и доклади, представени им от ръководители на средно ниво и старши служители;
 • осигуряват подходящи системи и процедури за разработване и прилагане на бюджетен контрол;
 • координират дейностите с други висши държавни ръководители и служители;
 • изготвят презентации за законодателни и други правителствени комисии относно политики, програми или бюджети;
 • контролират изпълнението на правителствените политики и законодателството от агенции и отдели на държавните органи.

Длъжности за тази професионална група:

 • Главен секретар, администрация на Президента
 • Главен секретар, администрация на Народно събрание
 • Директор дирекция, администрация на Народно събрание
 • Секретар, Народно събрание
 • Държавен съветник, Народно събрание/Президентство
 • Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
 • Началник протокол, Народно събрание/Президентство
 • Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство
 • Главен държавен здравен инспектор
 • Областен управител
 • Заместник-областен управител
 • Управител, Национален осигурителен институт (НОИ)
 • Подуправител, Национален осигурителен институт
 • Председател, Национален статистически институт
 • Заместник-председател, Национален статистически институт
 • Управител, Българска народна банка
 • Подуправител, Българска народна банка
 • Председател, Сметна палата
 • Управител, Национална здравно-осигурителна каса
 • Председател, държавна комисия
 • Заместник-председател, държавна комисия
 • Председател на Икономически и социален съвет
 • Председател, Надзорен съвет на агенция
 • Изпълнителен директор, агенция
 • Заместник-изпълнителен директор, агенция
 • Началник, митническо бюро
 • Главен секретар, администрация
 • Главен секретар, Сметна палата
 • Директор териториална дирекция, агенция
 • Държавен съкровищник, Министерството на финансите
 • Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната
 • Директор, регионална митническа дирекция
 • Заместник-директор, регионална митническа дирекция
 • Началник, митница
 • Заместник-началник, митница
 • Директор, териториално статистическо бюро
 • Началник, регионален инспекторат по образованието
 • Началник регионална дирекция
 • Посланик
 • Временно управляващ посолство
 • Генерален консул
 • Консул
 • Аташе
 • Главен директор, главна дирекция в администрация
 • Ръководител звено правителствени агенти
 • Главен финансов директор, Българска народна банка
 • Началник кабинет
 • Началник кабинет, председател на Сметна палата
 • Директор, териториално поделение, НОИ
 • Парламентарен секретар
 • Заместник-директор териториална дирекция
 • Заместник главен директор, главна дирекция в администрация
 • Директор териториално поделение
 • Постоянен секретар
 • Политически директор
 • Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС
 • Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС
 • Пълномощен министър
 • Посланик за специални поръчения
 • Висш дипломатически служител
 • Специален координатор
 • Старши дипломатически служител - I степен
 • Старши дипломатически служител - II степен
 • Съветник в задгранично представителство
 • Първи секретар в задгранично представителство
 • Втори секретар в задгранично представителство
 • Трети секретар в задгранично представителство
 • Дипломатически служител - I степен
 • Дипломатически служител - II степен
 • Дипломатически служител - III степен
 • Дипломатически служител - IV степен
 • Аташе в задгранично представителство
 • Генерален директор, администрация
 • Председател, постоянна комисия по области на висшето образование, НАОА
 • Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, НАОА
 • Член на Акредитационен съвет, НАОА
 • Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
 • Секретар, ЦКБППМН
 • Началник, митнически пункт
 • Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване
 • Генерален комисар, МВР
 • Директор на дирекция, полиция
 • Председател, комисия
 • Секретар, община
 • Секретар, район
 • Секретар на Столична община
 • Началник, общинска служба по земеделие
 • Заместник-началник, общинска служба по земеделие
 • Секретар на кметство
 • Главен директор, главна дирекция в Столична община
 • Главен ревизор по безопасността на транспорта
 • Заместник – главен ревизор по безопасността на транспорта
 • Председател, държавна агенция
 • Заместник-председател, държавна агенция
 • Главен, старши и правителствен процесуален агент
 • Говорител на МВнР
 • Стажант-аташе
 • Директор, Районна здравноосигурителна каса
 • Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса
 • Подуправител, Национална здравно-осигурителна каса
 • Заместник-председател, Селскостопанска академия
 • Председател, Селскостопанска академия
 • Главен секретар, администрация на МС
 • Заместник-председател, Сметна палата
 • Главен архитект, Столична община
 • Ръководител на главния инспекторат
 • Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
 • Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
 • Изпълнителни директори на предприятия, които са държавна собственост, са включени в единична група Управляващи и изпълнителни директори.
Прочетено: 844 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!