Text: -A A +A

Управляващите и изпълнителните директори формулират и разглеждат политиките и планират, управляват, координират и оценяват цялостната работа на предприятията и организациите (с изключение на специализираните организации и отделите на държавните органи) с помощта на други ръководители, съгласно насоките и стратегиите, изготвени от съвета на директорите или управителния орган, пред които те са отговорни за предприетите действия и резултати.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1120

Управляващите и изпълнителните директори имат следните основни длъжностни задължения:

 • планират, управляват и координиратосновните дейности на предприятието или организацията;
 • разглеждат дейностите и резултатите на предприятието или организацията и се отчитат пред съвета на директорите и управителните органи;
 • определят цели, стратегии, политики и програми на предприятието или организацията;
 • осигуряват цялостен контрол и управление на предприятието или организацията;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и гарантират ефективното използване на ресурси;
 • одобряват материални, човешки или финансови ресурси за изпълнение на организационните политики и програми;
 • наблюдават и оценяват действията на организацията или предприятието спрямо установените цели и политики;
 • консултират се със старши подчинен персонал и разглеждат препоръки и доклади;
 • представляват организацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми;
 • избират или одобряват подбора на старши служители;
 • осигуряват функционирането на организацията в съответствие със законодателството.

Длъжности за тази професионална група:

 • Генерален директор
 • Изпълнителен директор
 • Изпълнителен директор/директор, лечебно заведение за болнична помощ
 • Ръководител, кооперативно предприятие
 • Директор, организация
 • Директор, предприятие
 • Директор, вестник
 • Директор, радио
 • Директор, телевизия
 • Директор, банка
 • Заместник-директор, банка
 • Заместник-генерален директор
 • Заместник-директор, организация
 • Заместник-директор, предприятие
 • Заместник-ръководител, кооперативно предприятие
 • Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество
 • Заместник-изпълнителен директор
 • Председател, управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество
 • Председател, Надзорен съвет в търговско дружество
 • Член, съвет на директорите
 • Член, управителен съвет
 • Прокурист (търговски управител)
 • Управител
 • Управител, застрахователно дружество
 • Член, Надзорен съвет в търговско дружество
 • Главно надзорно лице
 • Заместник-управител
 • Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз
 • Заместник-председател, кооперативен съюз
 • Заместник-председател, кооперация
 • Председател, контролен съвет на кооперативен съюз
 • Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз
 • Председател, кооперативен съюз
 • Председател, кооперация
 • Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз
 • Ректор, висше училище
 • Заместник-ректор, висше училище
 • Помощник-ректор, висше училище
 • Генерален директор на Българска телеграфна агенция
 • Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване
 • Ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
 • Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
 • Ръководител/директор, обособено звено транспорт
 • Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване
 • Регионален мениджър
 • Управител, клон на търговско дружество
 • Ръководител във фармацевтичната компания, фармацевт
 • Директор
 • Ректор на Духовната семинария
 • Директор регионално поделение
 • Програмен директор
 • Главен архитект, община/район
 • Член на Висшия съдебен съвет
 • Регионалните мениджъри и други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им мениджъри, имащи различни функционални отговорности не се включват в тази група.
 • Ръководители, отговорни за специфични функции в рамките на определена географска област са изключени от тази единична група.
 • Изпълнителни директори на предприятия, които са държавна собственост, са включени в друга група
Прочетено: 6,877 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!