Text: -A A +A

Учителите за лица със специални образователни потребности преподават на деца, млади или възрастни хора с физически или умствени увреждания, на лица с трудности при възприемането или с други специални потребности като насърчават тяхното социално, емоционално, интелектуално и физическо развитие.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2352

Учителите за лица със специални образователни потребности имат следните основни длъжностни задължения:

 • оценяват способностите и ограниченията на учениците във връзка с интелектуални, физически, социални и емоционални увреждания, изключителни интелектуални способности или други специфични проблеми;
 • разработват или модифицират учебни планове, подготвят програми и провеждат уроци и дейности, адаптирани към способностите на учениците и техните нужди;
 • инструктират лица или групи чрез използване на специални техники или помощни материали, подходящи за нуждите на учениците;
 • прилагат образователни стратегии и техники за специално обучение по време на преподаване с цел подобряване развитието на сетивните и сетивно-двигателните способности, езика, познавателни способности и памет;
 • установяват и въвеждат правила за поведение, политики и процедури за поддържане на реда сред учениците;
 • преподават учебни предмети, практически и самопомощни умения на ученици със слухови, зрителни или други подобни увреждания;
 • стимулират и развиват увереността, интересите, способностите, сръчността, умелостта и координацията на учениците;
 • консултират се с други членове на персонала с цел планиране и изготвяне на учебни графици за лица със специални образователни потребности;
 • изготвят и поддържат информация за учениците, както и представят отчети и доклади;
 • въвеждат различни форми за оценяване и отчитане развитието на всеки ученик;
 • консултират се с ученици, родители, главни учители и други специалисти с цел разработване на индивидуални образователни планове за насърчаване развитието на учениците.

Длъжности за тази професионална група:

 • Младши учител, ресурсен
 • Учител, ресурсен
 • Старши учител, ресурсен
 • Главен учител, ресурсен
 • Младши учител на деца с езиково-говорни нарушения
 • Учител на деца с езиково-говорни нарушения
 • Старши учител на деца с езиково-говорни нарушения
 • Главен учител на деца с езиково-говорни нарушения
 • Младши учител на деца с умствена изостаналост
 • Учител на деца с умствена изостаналост
 • Старши учител на деца с умствена изостаналост
 • Главен учител на деца с умствена изостаналост
 • Младши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
 • Учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
 • Старши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
 • Главен учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
 • Младши учител на деца с нарушено зрение
 • Учител на деца с нарушено зрение
 • Старши учител на деца с нарушено зрение
 • Главен учител на деца с нарушено зрение

Не включва:

 • Учител, практическо обучение
 • Учител, теоретично обучение
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Прочетено: 1,108 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!