Text: -A A +A

Учителите в начален етап на основното образование (І-ІV клас) преподават разнообразни учебни предмети на ниво начален етап на основното образование.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2341

Учителят в начален етап на основното образование (І-ІV клас) има следните основни длъжностни задължения:

 • изготвя ежедневни и дългосрочни учебни планове и програми в съответствие с образователните изисквания;
 • обучава децата индивидуално или в групи чрез използване на различни методи и материали за преподаване (компютри, книги, игри) адаптирани за различните нужди на децата;
 • поддържа дисциплината и добри учебни навици в класната стая;
 • планира и изпълнява заедно с децата дейности като спортни занимания, концерти и екскурзии;
 • възлага и оценява работа в клас и домашната работа на децата;
 • изготвя и оценява тестове и провеждат изпити с цел отчитане напредъка и постиженията на децата;
 • наблюдава и оценява работата и поведението на децата;
 • наблюдава децата по време на учебни занятия и през останалото време в училище, включително на площадките за игра по време на междучасия;
 • участва в учителски съвети и обсъжда с други учители разнообразни образователни въпроси;
 • организира и присъства на родителски срещи, за да дискутират постиженията на децата и техните проблеми.

Длъжности за тази професионална група:

 • Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Младши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Младши учител, подготвителен клас
 • Учител, подготвителен клас
 • Старши учител, подготвителен клас
 • Главен учител, подготвителен клас
Прочетено: 4,246 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!