Text: -A A +A

Учителите по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас) преподават по един или повече учебни предмета на ниво средно образование, с изключение на предмети по професионална подготовка.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2330

Учителят по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас) има следните основни длъжностни задължения:

 • разработва учебна програма, план и методи на обучение в съответствие с образователните изисквания;
 • установява и прилага правила за поведение и процедури за поддържане на реда сред учениците;
 • подготвя и преподава уроци, провежда дискусии и демонстрации по един или повече учебни предмета;
 • поставя ясни цели за всички уроци и проекти и ги съобщава на учениците;
 • подготвя учебните материали и класните стаи за учебни занятия;
 • адаптира методи на преподаване и учебни материали с цел задоволяване нуждите и интересите на учениците;
 • контролира и оценява работата и поведението на учениците;
 • изготвя, и оценява тестове, провежда упражнения и изпити с цел оценяване на напредъка на учениците;
 • изготвя доклади за работата на учениците и ги предоставя на други преподаватели и родители;
 • участва в срещи относно образователните и организационните политики в средното образование;
 • планира, организира и участва в училищни дейности като екскурзии, спортни събития и концерти.

Длъжности за тази професионална група:

 • Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Младши учител, спортна подготовка
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Учител спортна подготовка
 • Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Старши учител, общообразователен учебен предмет
 • Старши учител спортна подготовка
 • Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Главен учител спортна подготовка
 • Всички учители по общообразователна подготовка се класифицират в Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас), дори ако преподават в училища за професионална подготовка или центрове за професионално обучение.
 • Всички учители по професионална подготовка се класифицират в Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО независимо от вида на училището, в което преподават.

Не включва:

 • Директор, училище
 • Учител, практическо обучение
 • Учител, теоретично обучение
 • Учител методик
 • Педагогически съветник
 • Преподавател, литературно творчество в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Преподавател, природо-математически учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности9
Прочетено: 1,552 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!