Text: -A A +A

Ръководителите в преработващата промишленост планират, управляват и координират дейности свързани с производството на стоки, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги и управление на отпадъци. Те са ръководители на производствени отдели на големи предприятия или управители на малки производствени предприятия.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1321

Ръководителят в преработващата промишленост има следните основни длъжностни задължения:

 • определя, изпълнява и контролира продуктови стратегии, политики и планове;
 • планира дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изисквания;
 • контролира производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определя работното време и доставка на оборудване;
 • съставя и управлява бюджети, наблюдава произведената продукция и разходите за нея и оптимизират процеси и преструктурира ресурси за минимизиране на разходите;
 • консултира и информира други ръководители относно производството;
 • контролира придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • контролира изготвянето на производствени записвания и отчети;
 • координира изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • открива бизнес възможности и определят продукти, които да бъдат произвеждани;
 • проучва и прилага задължителни и законови изисквания, засягащи производствените дейности и околната среда;
 • контролира осигуряването на производствени квоти за специализирани продукти и сключва договори с клиенти и доставчици;
 • контролира подбора, обучението и работата на персонала.

Длъжности за тази професионална група:

 • Управител, преработваща промишленост
 • Мениджър, производство
 • Главен инженер, преработваща промишленост
 • Началник, цех
 • Началник производство
 • Заместник-ръководител, обособено производство
 • Ръководител, отдел в промишлеността
 • Ръководител, обособено производство
 • Ръководител сектор/звено в промишлеността
 • Ръководител, производствено поделение
 • Ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок
 • Ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала
 • Главен технолог, ядрен енергиен блок
 • Главен технолог, ядрена централа
 • Главен технолог, преработваща промишленост
 • Главен енергетик
 • Главен механик
 • Ръководител, лаборатория в предприятие
 • Главен корабостроител
 • Директор, производство
 • Технически директор
 • Ръководител, пречиствателна станция
 • Главен метролог
 • Ръководител група, преработваща промишленост
 • Ръководител, инсталация
 • Ръководител, резервоарен парк
 • Директор дирекция, преработваща промишленост
 • Ръководител, инфраструктура и поддръжка

Не включва:

 • Специалист с контролни функции в производствения процес, преработваща промишленост
Прочетено: 1,716 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!