Text: -A A +A

Ръководителите в добивната промишленост планират, управляват и координират дейности по подземен или открит добив, експлоатация на кариери, добив на нефт и природен газ. Те са ръководители на отдели или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1322

Ръководителят в добивната промишленост има следните основни длъжностни задължения:

 • консултира се с други ръководители за определяне на производствени квоти, планиране на райони за добив и изготвя стратегически планове за транспортиране и съхранение на добитите суровини;
 • оценява ефективността на обектите за добив, за да определя съответните технологии, оборудване и персонал и при необходимост да променя работния график или оборудване;
 • планира дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изисквания;
 • контролира производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определя работното време и доставка на оборудване;
 • съставя и управлява бюджети, наблюдава произведената продукция и разходите за нея и оптимизира процеси и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите;
 • контролира придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • контролира изготвянето на производствени записвания и отчети;
 • координира изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • проучва и прилага задължителни и законови изисквания, засягащи добивните дейности и околната среда;
 • контролира подбора, обучението и работата на персонала.

Длъжности за тази професионална група:

 • Управител, добивна промишленост
 • Началник, рудник
 • Началник, обогатителна фабрика
 • Главен инженер, добивна промишленост
 • Ръководител група, добивна промишленост
 • Ръководител участък, добивна промишленост
 • Ръководител подземен обект
 • Ръководител минноспасителна служба
 • Директор, обогатителен комплекс
 • Директор, рудодобивен комплекс

Не включва:

 • Заместник-директор в мина
 • Началник смяна, подземен минодобив
 • Специалист с контролни функции в кариери
Прочетено: 857 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!