Text: -A A +A

В тази единична група се включват ръководители на бизнес услуги и административни дейности, некласифицирани другаде и наети като ръководители на структурни звена в големи предприятия (с йерархична структура на управление) или организации, или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1219

Ръководителите в бизнес услугите и административните дейности имат следните основни длъжностни задължения:

 • предоставят административна и оперативна подкрепа и съветват старшите ръководители относно управлението на сгради и съоръжения и административните услуги;
 • развиват и управляват административните и физическите ресурси на организацията;
 • разработват и внедряват административни и процедурни правила за служителите в предприятието или организацията;
 • анализират комплексни въпроси, свързани с управлението на ресурсите и инициативите на организацията, като изготвят съответните доклади, становища и кореспонденция;
 • предоставят информация и помощ при изготвянето на финансови отчети и бюджети;
 • ръководят, управляват и подпогат професионалното развитие на административния персонал, за да се осигури безпроблемно протичане на бизнес процесите и предоставяне на точна и навременна информация;
 • представляват предприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • планират и управляват ежедневни операции;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Длъжности за тази професионална група:

 • Директор дирекция, административни дейности
 • Управител, бизнес услуги
 • Управител, чистотата
 • Мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие
 • Ръководител, направление
 • Фасилити мениджър
 • Ръководител, отдел в бизнес услугите
 • Ръководител, отдел в битовото обслужване
 • Ръководител, отдел в чистотата
 • Ръководител/началник, административен отдел
 • Ръководител звено
 • Ръководител, група
 • Ръководител, клиентски център
 • Главен директор, банка
 • Директор дирекция, банка
 • Началник управление, банка
 • Ръководител регионално звено
 • Ръководител/Директор/Началник управление
 • Ръководител/Началник сектор
 • Ръководител/Началник служба
 • Ръководител/Началник/Мениджър отдел
 • Директор дирекция
 • Ръководител интегрирана система за управление
 • Началник, административна служба
Прочетено: 4,479 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!