Text: -A A +A

Ръководителите по политики и стратегическо планиране планират, организират, управляват и координират дейности по стратегическото планиране и политика в правителствени или неправителствени организации и структури от частния сектор, или управляват дейности на предприятия или организации, които предоставят такива услуги.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1213

Ръководителите по политики и стратегическо планиране има следните основни длъжностни задължения:

 • разработват, внедряват и контролират стратегически планове, програми, политики, процеси, системи и процедури за постигане на целите, задачите и работните стандарти;
 • разработват, управляват, администрират и участват в политики изследвания и анализи на политики;
 • координират изпълнението на политиките и добрите практики;
 • определят критерии за отчитане на дейността и измерване на отговорността;
 • планират и управляват ежедневни операции;
 • ръководят и управляват дейностите на служителите по разработване на политики и стратегическо планиране;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • консултират се със старши ръководители и с ръководители на други структурни звена и отдели;
 • представляват предприятието или организацията при отношенията им с други органи или организации.

Длъжности за тази професионална група:

 • Главен юрист, Българска народна банка
 • Главен касиер, Българска народна банка
 • Главен счетоводител, Българска народна банка
 • Член, Надзорен съвет на агенция
 • Член, Сметна палата
 • Член, държавна комисия
 • Директор дирекция, администрация на Президента
 • Директор дирекция, администрация
 • Директор дирекция, Сметна палата
 • Директор, областна администрация
 • Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
 • Директор дирекция, община
 • Директор на дирекция в Столична община
 • Директор дирекция, политики и стратегическо планиране
 • Икономически директор
 • Мениджър, корпоративно планиране
 • Заместник-директор на дирекция, администрация
 • Председател на медицинска комисия, лекар, НОИ
 • Началник отдел, Народно събрание
 • Началник отдел, администрация на Президента
 • Началник отдел, Сметна палата
 • Началник отдел, администрация
 • Началник отдел, областна администрация
 • Началник отдел, община/район
 • Началник отдел, Столична община
 • Началник отдел, кметство
 • Началник сектор, администрация Народното събрание
 • Началник сектор, администрация на Президента
 • Началник сектор, администрация
 • Началник сектор, Сметна палата
 • Началник сектор, областна администрация
 • Началник сектор, териториално поделение
 • Началник сектор, териториално звено
 • Началник сектор, община/район
 • Началник сектор, Столична община
 • Ръководител инспекторат, администрация
 • Началник управление, Българска народна банка
 • Главен одитор, Българска народна банка
 • Ръководител, вътрешен одит
 • Ръководител вътрешен одит, Сметна палата
 • Ръководител сектор експертиза на работоспособността, лекар
 • Ръководител инспекторат, Столична община
 • Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози
 • Ръководител, стратегическо планиране
 • Ръководител филиал, териториално поделение на НОИ
 • Ръководител проект
 • Ръководител, технически надзор
 • Директор дирекция, администрация на МС
 • Началник отдел, администрация на МС
 • Началник сектор, администрация на МС
 • Главен инженер, предприятие
 • Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието
 • Разследващ митнически инспектор
 • Член на Медицинска комисия, лекар, НОИ
 • Ръководител на звено в митнически пункт
 • Регионален инспектор
 • Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Прочетено: 1,562 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!