Text: -A A +A

В тази група се включват приложни специалисти в държавната администрация, некласифицирани другаде. Например групата включва инспектори в областта на селско, горско и рибно стопанство, цени, заплати, мерки и теглилки.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3359

Приложните специалисти в държавната администрация, некласифицирани другаде, имат следните основни длъжностни задължения:

 • преглеждат местата за осъществяване на търговска дейност за осигуряване употребата на точни и стандартизирани мерки и теглилки;
 • наблюдават и контролират прилагане на разпоредби за ценообразуване за защита интересите на потребители;
 • наблюдават и контролират прилагане на разпоредби за трудови възнаграждения за осигуряване адекватно заплащане и оценяване спазване на трудово заканодателство;
 • изпълняват проучвателни и административни задачи по отразяване на извършени проверки и проблеми за съответствие на документи или случаи на неподходящи практики, изготвят доклади и водят кореспонденция.

Длъжности за тази професионална група:

 

 • Дипломатически куриер
 • Изпълнителен секретар, консулска служба
 • Стажант-аташе, дипломатическо представителство
 • Стажант, министерство и друго специализирано бюджетно звено
 • Трети секретар, дипломатическо представителство
 • Специалист, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
 • Специалист, организиране, нормиране и отчитане на труда
 • Организатор, отдел вътрешен контрол
 • Специалист, държавна администрация
 • Специалист, кадастрален план
 • Организатор по труда
 • Консултант, държавна администрация
 • Инспектор, гражданска защита
 • Инспектор подготовка на кадри
 • Инспектор, общественото хранене
 • Инспектор, търговия
 • Инспектор, тегло и мярка
 • Инспектор, услуги
 • Инспектор, цени
 • Инспектор, ветеринарномедицински служби
 • Младши специалист
 • Старши специалист
 • Горски инспектор
 • Технически сътрудник към политическия кабинет на заместник министър-председател
 • Технически сътрудник към политическия кабинет на министър-председателя
 • Главен специалист

Не включва:

 • Инспектор, противопожарна охрана
 • Инспектор, здраве и безопасност при работа
 • Инспектор, медицинска екология
 • Инспектор по обществено здраве
Прочетено: 1,638 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 22.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!