Text: -A A +A

Тази група включва преподаватели, некласифицирани другаде, предоставящи частни уроци по предмети, различни от чужди езици и изкуства и консултират ученици с образователна цел.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2359

Преподавателите, некласифицирани другаде, имат следните основни длъжностни задължения:

 • оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди;
 • планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение;
 • разработват и представят материали за теорията на предмета, който се изучава;
 • преподават или провеждат практическо обучение по предмета, който се изучава;
 • възлагат упражнения и определена работа в съответствие с възможностите, интересите и таланта на учениците;
 • оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците;
 • ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение;
 • подготвят ученици за изпити, оценяване или конкурси;
 • съветват ученици относно образователни въпроси, например като избор на курсове и програми, график на часовете, корекции в училище, бягане от училище, учебни навици и кариерно планиране;
 • съветват ученици с цел да им се помогне и да преодолеят лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на тяхното образование;
 • подготвят ученици за по-нататъшно образование като ги окуражават да откриват нови възможности за обучение.

Длъжности за тази професионална група:

 • Помощник-директор, административно-стопанската дейност
 • Помощник-директор, учебната дейност
 • Помощник-директор, учебно-производствената дейност
 • Помощник-директор, учебно-творческата дейност
 • Помощник-директор, спортна дейност
 • Ръководител МУЦТПО
 • Младши възпитател
 • Възпитател
 • Старши възпитател
 • Главен възпитател
 • Педагогически съветник
 • Педагог
 • Преподавател, литературно творчество в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Ръководител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Младши учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Старши учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Главен учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Преподавател, природо-математически учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Ръководител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Младши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Главен учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Преподавател, селскостопански учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Ръководител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Младши учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Старши учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Главен учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Ръководител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Младши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Старши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Главен учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Ръководител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Младши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Ръководител, компютърен кабинет
 • Специалист, дистанционно обучение
 • Майстор, учебно производство
 • Ръководител на учебна дейност
 • Инспектор, учебна дейност
 • Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

Не включва:

 • Преподавател, висше училище
 • Учител, практическо обучение
 • Учител, теоретично обучение
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Психолог, училищен
 • Семеен консултант
 • Социален работник за работа с деца
Прочетено: 1,250 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!