Text: -A A +A

Операторите в енергийното производство управляват, наблюдават и поддържат контролни табла и подобно оборудване в електрически контролни центрове в електроцентрали, електроразпределителни и електропреносни мрежи. Оборудването включва реактори, турбини, генератори и други спомагателни съоръжения в електрически централи.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3131

Операторите в енергийното производство имат следните основни длъжностни задължения:

 • управляват, наблюдават и проверяват различни централи за производство на електрическа енергия;
 • управляват и контролират системи за генериране на енергия и оборудване като парни котли, турбини, генератори, кондензатори и реактори в хидро-, термо-, топло-, газови, дизелови и ядрени централи за производство и разпределение на електрическа енергия;
 • контролират процеси по включване и изключване на оборудване в електроцентрали, регулират нивото на водата, комуникират със системни оператори за регулиране и координиране на натоварвания в електроразпределителни и електропреносни мрежи;
 • разчитат диаграми, графики и показания на измервателни уреди през определени интервали от време, контролират безаварийна работа и при необходимост извършват съответни действия;
 • поддържат производствени дневници, данни и отчети, комуникират с друг персонал за определяне изправността на оборудването;
 • почистват и поддържат оборудване като генератори, парни котли, турбини, помпи и компресори за предотвратяване на повреди и аварии.

Длъжности за тази професионална група:

 • Началник смяна, топлоцентрала
 • Диспечер, електроцентрала
 • Диспечер, електроразпределение
 • Диспечер, топлопренос
 • Оператор, блок в електроцентрала
 • Оператор, водна турбина
 • Оператор, газгенератор (газгенераторчик)
 • Оператор, генератор
 • Оператор, мрежова топлофикационна станция
 • Оператор, парна турбина
 • Оператор, сушилни пещи и барабани
 • Оператор, технологичен пулт в електроцентрала
 • Оператор, химически контрол
 • Оператор, водоподготвителни и кондензационни инсталации
 • Оператор, възлова станция
 • Оператор, газова електроцентрала
 • Оператор, геотермална централа
 • Оператор, главно електротабло (електроцентрала)
 • Оператор, електрическа подстанция
 • Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)
 • Оператор, слънчева електроцентрала
 • Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала
 • Оператор, токоизправителна станция
 • Оператор, топлоелектроцентрала
 • Оператор, хидроелектроцентрала
 • Оператор, ядрен реактор
 • Оператор, ядрена електроцентрала
 • Помощник-оператор, генератор
 • Помощник-оператор, парна турбина
 • Помощник-оператор, парогенератор
 • Енергетик

Не включва:

 • Оператор, парни и водогрейни съоръжения
Прочетено: 2,440 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!