Text: -A A +A

Минните и металургичните техници изпълняват технически задачи, свързани с металургични проучвания и експерименти, усъвършенстване на методи за извличане на твърди минерали, нефт и газ, проектиране, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на минно оборудване.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3117

Минните и металургичните техници имат следните основни длъжностни задължения:

 • осигуряват техническа помощ при проучвания и разработване на процеси за изследване свойства на металите и добиване на нови сплави;
 • осигуряват техническа помощ при геоложки и топографски изследвания, проектиране и планиране на системи за добив и транспорт на нефт, природен газ и руди, както и на съоръжения за обработване и рафиниране на минерали и метали;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за проекти за проучване, добив, обработване и транспортиране на минерали, нефт и природен газ;
 • контролират технически изисквания относно изграждане, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на съоръжения за изследване, извличане, транспортиране, обработване и складиране на нефт, природен газ и минерали за съответствие със спецификации и наредби;
 • подпомагат планиране и проектиране на мини, минни шахти, тунели и съоръжения за оказване на първа помощ под земята;
 • събират и приготвят проби от скали, минерали и метали за извършване на лабораторни тестове за изследване на свойствата, анализират и докладват резултати от тестовете, поддържат оборудване за провеждане на тестове;
 • използват микроскопи, електромагнитни излъчващи машини, спектрометри, спектографи, уреди за определяне на плътност и машини за измерване на опън;
 • подпомагат учени при използване на електрически, звукови или ядрени измервателни уреди за измерване както при лабораторни, така и при производствени условия за получаване на данни за откриване на потенциални находища от метални руди, природен газ или нефт.

Длъжности за тази професионална група:

 • Техник, експлоатация на нефтени и газови находища
 • Техник, механизация на добива и обработка на скални материали
 • Техник, дълбоко нефтено сондиране
 • Техник, киселинност на нефтено и газово находище
 • Техник, металург
 • Техник, металург /добиване на цветни метали/
 • Техник, металург /добиване на черни метали/
 • Техник, металург /заваряване на металите/
 • Техник, металург /извличане/
 • Техник, металург /леярство/
 • Техник, металург /металургия на цветни метали/
 • Техник, металург /металургия на черни метали/
 • Техник, металург /обработване на цветни метали/
 • Техник, металург /обработване на черни метали/
 • Техник, металург /радиоактивни минерали/
 • Техник, металург /термична обработка на металите/
 • Техник, металург /физик/
 • Техник, металург /обработка на металите чрез пластична деформация/
 • Техник, металург /технология на машиностроенето - топла обработка/
 • Техник, минен
 • Техник, минен /въглища/
 • Техник, минен /диаманти и благородни метали/
 • Техник, минен /нефт и природен газ/
 • Техник, минен /руди/
 • Техник, минна геология
 • Техник, минна електромеханика
 • Техник, проучване и сондажна електромеханика
 • Техник, проучвателно ядково сондиране
 • Техник, циментация /нефтено и газово находище/
 • Технолог, обогатяване полезни изкопаеми
 • Технолог, добиване полезни изкопаеми
 • Инспектор по безопасността в минодобива

Не включва:

 • Техник, геология
 • Машинен оператор, дълбаене (мина)
 • Миньор
 • Работник, кариера
Прочетено: 1,500 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!