Text: -A A +A

Машинните инженери провеждат проучвания, съветват, проектират и управляват производство на машини, самолети, кораби, промишлени съоръжения, оборудване и системи; съветват по и контролират тяхното функциониране, поддръжка и ремонт. Те изучават и консултират относно материали, продукти и процеси.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2144

Машинният инженер има следните основни длъжностни задължения:

 • консултира и проектира машини и съоръжения за преработващата и добивната промишленост, строителството, селското и горското стопанство и други промишлени цели;
 • консултира и проектира парни котли, двигатели с вътрешно горене и други неелектрически двигатели за локомотиви, сухопътни превозни средства и самолети или за промишлени и други механизми;
 • консултира и проектира корпуси, надстройки и системи за задвижване на кораби; механични съоръжения и оборудване за освобождаване, контрол и използване на енергия; отоплителни, вентилационни и охладителни системи, кормилни механизми, помпи и други механични съоръжения;
 • консултира и проектира въздушни рамки, колесници и други видове оборудване за самолети, както и системи за окачване и спирачки, шасита на автомобили и други части за сухопътни транспортни средства;
 • консултира и проектира неелектрически части за апарати или продукти, такива като процесори, компютри, прецизни инструменти, камери и прожектори;
 • установява стандарти и процедури за контрол с цел осигуряване ефективно и безопасно функциониране на машини, механизми, инструменти, двигатели, промишлени съоръжения, оборудване и системи;
 • осигурява съответствие на оборудването, функционирането и поддръжката със проектните спецификации и стандартите за безопасност.

Длъжности за тази професионална група:

 • Ръководител на експлоатацията, авиация
 • Ръководител участък в метрополитен
 • Ръководител сектор в метрополитен
 • Ръководител участък, транспорт
 • Ръководител на участък, железопътен транспорт
 • Началник служба в метрополитен
 • Дизайнер на автомобили
 • Дизайнер на самолети
 • Инженер, криогеник
 • Инженер, механик
 • Инженер, автоматизация на производството
 • Инженер, газови турбини
 • Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)
 • Инженер, дизелови двигатели
 • Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
 • Инженер, самолетостроене
 • Инженер, водни турбини
 • Инженер, индустриални машини и системи
 • Инженер, инструментална екипировка
 • Инженер, климатични инсталации
 • Експерт, климатични и механични системи
 • Инженер, корабни двигатели
 • Инженер, корабни машини и механизми
 • Инженер, корабостроене и кораборемонт
 • Инженер, локомотивни двигатели
 • Инженер, минни машини
 • Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
 • Инженер, парни и водогрейни котли
 • Инженер, парни турбини
 • Инженер, руднична вентилация и аеродинамика
 • Инженер, самолетни двигатели
 • Инженер, селскостопанско машиностроене
 • Инженер, смазочни системи
 • Инженер, сондажни машини
 • Инженер, хидравлични и пневматични машини
 • Инженер, топлоенергетика
 • Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
 • Инженер поддръжка
 • Инженер, конструктор
 • Инженер по авиационно материално техническо снабдяване
 • Инженер, механобезопасност и технически надзор
 • Инженер, железопътен транспорт
 • Конструктор на плавателни съдове
 • Експерт по корабоплаване
 • Авиоинженер
 • Машинен инженер
 • Инженер, поддръжка асансьорна техника
 • Технолог, координатор по заваряване

Не включва:

 • Главен механик, кораб
Прочетено: 2,131 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!