Text: -A A +A

Инженер-еколозите провеждат изследвания, консултират, проектират и директно внедряват решения за предотвратяване, контролиране или намаляване на вредните влияния от човешката дейност върху околната среда, като прилагат познания от различни инженерни дисциплини. Те правят екологични оценки на строителството и строителните съоръжения и използват инженерни принципи за контрол на замърсяването, рециклирането и обезвреждането на отпадъци.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2143

Инженер-еколозите имат следните основни длъжностни задължения:

 • провеждат изследвания, оценяват и отчитат въздействието върху околната среда, което е следствие от съществуващи и предложени строителните работи, строителни съоръжения или други дейности;
 • инспектират промишлени и общински съоръжения и програми за да оценят оперативната ефективност и да осигурят съответствие с наредбите за опазване на околната среда;
 • проектират и контролират разработването на системи, процеси и оборудване за контрол, управление или възстановяване на качеството на вода, въздух или почви;
 • осигуряват професионална екологична помощ при мрежови и регулаторен анализ, планират или преразглеждат разработването на бази данни;
 • придобиват, актуализират и поддържат планове, разрешителни и стандартни оперативни процедури;
 • осигуряват инженерна и техническа помощ при екологични проекти за възстановяване и съдебни спорове, включително при проектиране на системи за възстановяване и определят приложимостта им съгласно нормативната уредба;
 • мониторинг на екологични програми за подобряване на околната среда;
 • консултират предприятия и държавни агенции относно процедури, които трябва да следват при почистване на замърсени участъци, за да се гарантира защита на хората и околната среда;
 • сътрудничат си с научни работници по екология, проектанти, специалисти по обработка на опасни отпадъци, инженери от други дисциплини и специалисти по право и стопанско управление за справяне с екологичните проблеми.

Длъжности за тази професионална група:

 • Инженер, контрол по замърсяване на въздуха
 • Инженер, екология
 • Инженер, пречистване на води
 • Специалист, възстановяване на околната среда

Не включва:

 • Научен работник, екология
 • Експерт, здраве и безопасност при работа
Прочетено: 2,809 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!