Text: -A A +A

Икономистите провеждат проучвания, наблюдават данни, анализират информация, изготвят доклади и планове за решаване на икономически и бизнес проблеми, както и разработват модели за да анализират, обяснят и прогнозират различни икономически поведения.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2631

Икономистът има следните основни длъжностни задължения:

 • прогнозира промени в икономическата среда за краткосрочно бюджетиране, дългосрочно планиране и инвестиционна оценка;
 • формулира препоръки, политики и планове за икономиката, корпоративни стратегии и инвестиции, както и провежда предварителни проектни проучвания;
 • следr потока от икономическа информация, за да се оцени ефективността, както и да се дадат съвети относно целесъобразността на паричната и фискалната политика;
 • прогнозира производство и потребление на определени продукти и услуги, на базата на данни за минали периоди, като се вземат предвид общите икономически условия и състоянието на съответния икономически отрасъл;
 • изготвя прогнози за приходи и разходи, лихвени проценти и валутни курсове;
 • анализира фактори, които определят участието на работна сила, заетост, заплащане, безработица и други трудови пазарни резултати;
 • прилага математически формули, статистически техники и икономически теории, за да решат определени икономически проблеми;
 • събира, анализира и тълкува икономически данни чрез използване на икономически теории и набор от статистически и други видове техники;
 • оценява резултати от политически решения, засягащи социалната икономика и финансите;
 • консултира относно икономически политики и възможни начини на действие в контекста на минали, настоящи и проектирани икономически фактори и тенденции;
 • изготвя научни доклади и отчети;
 • оценява проблеми, свързани с икономическата дейност на отделни компании;
 • провежда проучвания на пазарните условия в местни, регионални и национални области, за установяване на обема на продажбите и ценовата политика, оценяване на пазарния потенциал, бъдещи тенденции и разработване на бизнес стратегии.

Длъжности за тази професионална група:

 • Икономически съветник
 • Икономически анализатор
 • Специалист, иконометрия
 • Главен икономист
 • Икономист, банково дело
 • Икономист, външна търговия
 • Икономист, данъчно облагане
 • Икономист, доходи и жизнен стандарт
 • Икономист, иконометрия
 • Икономист, индустриални отношения
 • Икономист, индустрия
 • Икономист, организация и управление
 • Икономист, организация на производството
 • Икономист, организация на труда
 • Икономист, селско стопанство
 • Икономист, социални грижи и подпомагане
 • Икономист, социално застраховане
 • Икономист, социално осигуряване
 • Икономист, транспорт
 • Икономист, труд
 • Икономист, туризъм
 • Икономист, търговия
 • Икономист, управление на персонала
 • Икономист, финанси
 • Икономист, цени
 • Икономист, плановик
 • Икономист, себестойчик
 • Икономист, обществени поръчки
 • Икономист
 • Главен касиер

Не включва:

 • Статистик
Прочетено: 7,252 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!