Text: -A A +A

Биолозите, ботаниците, зоолозите и сродни на тях специалисти изучават живите организми, взаимодействието между тях и с околната среда и прилагат тези познания за решаване на проблеми, свързани с човешкото здраве и околната среда. Работят в различни области като: ботаника, зоология, екология, морска биология, генетика, имунология, фармакология, токсикология, физиология, микробиология и вирусология.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2131

Биолозите, ботаниците, зоолозите и сродни на тях специалисти изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат изследвания в лаборатории и на терен за да разширят научните познания за живите организми; правят нови открития; изпитват хипотези; решават проблеми в области като околна среда, селско стопанство и здравеопазване; разработват нови продукти, процеси и техники за приложение във фармацията, селското стопанство и опазването на околната среда;
 • проектират и провеждат експерименти и тестове;
 • вземат проби и събират данни за хора, животни, насекоми и растения, изучават техния произход, развитие, химични и физични форми, структура, състав, живот и репродуктивни процеси;
 • изследват живи организми чрез използване на различни видове специализирано оборудване, инструменти, технологии и техники като електронни микроскопи, телеметрия, системи за глобално позициониране, биотехнологии, сателитни изображения, генно инженерство, дигитален анализ на изображения, полимеризационни верижни реакции и компютърно моделиране;
 • идентифицират, класифицират, записват и наблюдават живи организми и поддържат бази данни за тях;
 • изготвят научни доклади и отчети, в които подробно описват изследвания и нови открития и ги правят достъпни за научната общественост чрез публикуване в научни издания или представяне на конференции;
 • проектират и извършват оценки за въздействието върху околната среда за да установят промени, причинени от естествени и човешки фактори;
 • съветват държавни органи и институции, предприятия и други организации относно опазване и управление на природните ресурси, влиянието на климатичните промени и замърсяването.

Длъжности за тази професионална група:

 • Бактериолог
 • Бактериолог, селско стопанство
 • Бактериолог, риболов
 • Бактериолог, почви
 • Бактериолог, производствен
 • Биолог
 • Биолог, морски
 • Биолог, питейна вода
 • Ботаник
 • Ботаник, еколог
 • Ботаник, микролог
 • Ботаник, почва
 • Ботаник, таксономист
 • Ботаник, хистолог
 • Генетик, растения
 • Биолог, ембриология
 • Ентомолог
 • Зоолог
 • Ихтиолог
 • Миколог
 • Орнитолог
 • Риболог
 • Таксономист
 • Фитолог
 • Хидробиолог
 • Хистолог, растения
 • Цитолог, растения
 • Биолог, молекулярен
 • Биолог, генетик
 • Генетик, животни
 • Инженер, генетик
 • Паразитолог
 • Хистолог, животни
 • Цитолог, животни
 • Специалист по мониторинг на клинични изпитвания
 • Биофизик
 • Биохимик
 • Патолог, растения
 • Физиолог
 • Физиолог, растения
 • Биолог, фармакология
 • Фармаколог, токсикология
 • Биолог, биохимия
 • Биолог, биофизика
 • Биолог, вирусология
 • Биолог, клинична химия
 • Биолог, лабораторна имунология
 • Биолог, лечебни растения и билково дело
 • Биолог, медицинска зоология
 • Биолог, микробиология
 • Биолог, радиационна хигиена
 • Биолог, радиобиология
 • Биолог, токсикология
 • Биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство
 • Биолог, анатомия, хистология и цитология
 • Биолог, медицинска биология

Не включва

 • Еколог
Прочетено: 3,717 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!