Глава 16. Непрекъснато покачвайте своето ниво

Посветете живота си на непрекъснато учене. Отделете себе си от болшинството, като станете човек, който непрекъснато усъвършенства себе си и работи върху себе си повече, отколкото който и да е във вашата фирма. Ако вземете такова решение и упорито го следвате, ще осигурите за себе си важно предимство пред конкурентите през цялата си кариера.

Образование & Квалификация

Ръководител в образованието

Ръководителите в образованието планират, управляват, координират и оценяват образователния и административния аспект на образователните услуги, детски градини, училища, обслужващи звена, университети, колежи, факултети и катедри в университети и други образователни институции.

Професии и длъжности

Учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение, преподавател в ЦПО

Учителите по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподавателите в ЦПО преподават на възрастни и учащи в средни училища и центрове за професионално обучение. Те подготвят учащите за работа в определени професионални области, за които обикновено не се изисква висше образование.

Професии и длъжности

Преподавател във висши училища

Преподавателите във висши училища подготвят и изнасят лекции и провеждат консултации по една или повече дисциплини в рамките на определен курс на обучение в университет или друго висше училище. Провеждат проучвания, изготвят учебници и учебни помагала.

Професии и длъжности

Учител по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

Учителите по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас) преподават по един или повече учебни предмета на ниво средно образование, с изключение на предмети по професионална подготовка.

Професии и длъжности

Възраст и кариера

Как възрастта на човека влияе върху кариерата? Съществуват две гледни точки върху зависимостта между възрастта и кариерата.

Управление и развитие на кариерата