Помощен административен персонал - друг

В тази група се включва друг помощен административен персонал, некласифициран другаде.

Професии и длъжности

Служител човешки ресурси

Служителите, човешки ресурси поддържат и актуализират досиетата на личния състав, като например информация за служебни прехвърляния и повишавания, оценки за качеството на работата, взети и натрупани отпуски на служители, заплати, квалификация и обучение.

Професии и длъжности

Деловодител, архивар

Деловодителите и архиварите подреждат кореспонденция, карти, фактури, квитанции и други по азбучен или цифров ред, или в съответствие с използваната система за подреждане. Те намират и взимат даден материал от досие или папка, правят фотокопия, сканират и изпращат документи по факсимилен начин при поискване.

Професии и длъжности

Служител по кодиране и редактиране на документи

Персоналът по кодиране и редактиране на документи кодира информация, проверяват и коригират, изпълняват разнообразни помощни административни задачи.

Професии и длъжности

Пощальон, сортировач

Пощальоните и сортировачите извършват сортиране, записване, доставка и други задължения във връзка с пощенски услуги от пощенски станции или свързани с тях организации, както и от или в рамките на дадена организация.

Професии и длъжности

Помощен персонал в библиотеки

Помощният персонал в библиотеки издава и получава библиотечни материали, сортира и разпределя книги, аудио и видео записи, периодични издания, списания, вестници и осигурява обща библиотечна информация за потребителите.

Професии и длъжности

Служител, информиращ клиенти

В тази група се включва персонал, информиращ клиенти, некласифициран другаде.

Професии и длъжности

Анкетьор в изследвания

Анкетьорите в изследвания задават въпроси на анкетираните лица и записват техните отговори за целите на различни изследвания и пазарни проучвания.

Професии и длъжности

Рецепционист с общи функции

Рецепционистите с общи функции приемат и посрещат посетители, клиенти, или гости и отговарят на запитвания и искания, включително уреждат уговорени ангажименти.

Професии и длъжности

Служител, обслужващ запитвания на клиенти

Служителите, обслужващи запитвания на клиенти отговарят на лични, писмени, електронни и телефонни запитвания и оплаквания относно стоките, услугите и политиката на организацията, предоставят информация и пренасочват хората към съответните компетентни лица или други източници. Тези служители работят на такива места, които им позволяват да са в пряк контакт с клиентите или с производството на стоки и услуги.

Професии и длъжности