Text: -A A +A

По информация от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, работодателят е длъжен да Ви осигури...

Фото: stock.xchng

По информация от сайта на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, работодателят е длъжен да Ви осигури:

  • работата, която е определена при сключване на трудовия договор, работното място и нормални условия за изпълнение на работата;
  • здравословни и безопасни условия на труд;
  • кратка характеристика и описание на работата;
  • запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Работодателят е длъжен да Ви представя необходимата писмена информация при всяко изменение на трудовото Ви правоотношение. Имате право и на своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на работодателя, което е от значение за трудовите Ви права и задължения.

В съответствие с квалификацията и дадените от работодателя Ви инструкции, Вие трябва да се грижите за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите, които пряко са засегнати от Вашата дейност, като сте длъжни:

  • да използвате правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;
  • да използвате правилно дадените Ви лични предпазни средства и специалното работно облекло;
  • да използвате правилно средствата за колективна защита, да не ги отстранявате и да не ги изменяте самоволно;
  • да информирате незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала непосредствена опасност за Вашето здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;
  • да съдействате на работодателя и на съответните длъжностни лица при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.

Когато при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други временно отстраните средство за защита или сигнализация, сте длъжен да го възстановите незабавно или да предприемете други защитни мерки със същата ефективност.

Прочетено: 7,358 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 10.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!