Регионалната занаятчийска камара защитава интересите и подпомага занаятчиите, като осигурява тяхната равнопоставеност; организира занаятчийското обучение; провежда изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства за калфи; води регистър на занаятчиите, регистри на чираците, калфите, майсторите; издава удостоверителни документи; контролира качеството на занаятчийските услуги и законосъобразността на занаятчийската дейност.


Прегледано: 2,784 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 30.05.2008г.