Външен консултант човешки ресурси. Независим външен експерт “Човешки ресурси” по ОПЧР към МТСП “Агенция по заетоста”.


Прегледано: 1,534 пъти Публикувал: perfecta Източник: Портал Кариерист | 14.11.2009г.