Последна актуализация: 12.11.2013 г.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

III. РЕГИСТРАЦИЯ В ПОРТАЛ КАРИЕРИСТ

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКО ПРАВО

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

VII. Изменение на Общите условия


Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставяните от „Евро Адвайзър” ЕООД чрез уебсайта Портал Кариерист информационни ресурси, продукти и услуги и урежда отношенията между Потребителите на Портал Кариерист и „Евро Адвайзър” ЕООД.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл.1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

Портал Кариерист (Портал) – уебсайт, собственост на „Евро Адвайзър” ЕООД (наричано по нататък за краткост Евро Адвайзър), разположен в Интернет с основния URL адрес http://www.karierist.com (http://www.karierist.bg), включително основните домейни и съответните поддомейни.

Потребител – всяко физическо и/или юридическо лице, ползващо предоставяните от Портал Кариерист услуги и/или отварящо (посещаващо) всяка една от интернет страниците на Портал Кариерист.

Администрация на Портал Кариерист (Администрация) – оторизирани от Евро Адвайзър лица, осъществяващи управление, ръководство и поддръжка на Портал Кариерист.

Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

IP Адрес (IP) - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Уебсайт - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали и ресурси.

Интернет страница - съставна и обособена част от уебсайт.

Електронна препратка (препратка/линк) - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

RSS (Really Simple Syndication) - XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

Обвързване с Общите условия

Чл.2. (1) С отварянето (посещението) на всяка от интернет страниците, част от Портал Кариерист, с изключение на тази с Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на „Закона за електронния документ и електронния подпис”, като декларира, че желае да ползва услугите на Портал Кариерист, запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

(2) Обвързаността на Потребителя с настоящите Общи условия влиза в сила незабавно при първото посещение на Портал Кариерист.

Предмет на Общите условия

Чл.3. Евро Адвайзър предоставя на Потребителя посредством Портал Кариерист описаните по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на условията, предвидени в настоящите Общи условия, както и на допълнително посочените на съответните Интернет страници в Портал Кариерист изисквания и условия за използването на конкретните услуги, доколкото има такива.

Приложно поле

Чл.4. (1) Настоящите Общи условия не се прилагат за предлаганите от Евро Адвайзър услуги, за които има отделни договори.

(2) За някои от предлаганите чрез Портал Кариерист услуги могат да съществуват допълнителни условия и/или изисквания за използване, публикувани на съответните страници в Портал Кариерист (страниците за достъп до съответната услуга).

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл.5.(1) Евро Адвайзър чрез Портал Кариерист предоставя на Потребителя следните услуги (Услуги):

1. Безвъзмезден или възмезден достъп на Потребителя до ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, коментари, снимки, съобщения във форума, информационни продукти и др., публикувани и публично достъпни в Портал Кариерист;

2. Възможност за безвъзмездна и възмездна публикация в Портала на определени текстови, графични, аудио и видео и др. материали (в това число на коментари, мнения във форума, статии и др.), предоставяни от Потребителя.

3. Възможност на Потребителя да изпраща електронни писма и съобщения от свое име с използването на форми, публикувани в Портал Кариерист;

4. Изпращане на електронния адрес на Потребителя на Информационни бюлетини, уведомления за публикувани коментари и друга информация;

5. Други услуги, в това число, но не само, достъп до информационни ресурси, виртуални услуги и информационни продукти.

(2) Обхвата на достъпа до услугите на Портал Кариерист може да се определя от вида (типа) на регистрацията в Портала или отсъствието на такава.

(3) Предоставянето на възмездни и безвъзмездни услуги и продукти от Портал Кариерист могат да изискват приемането от Потребителя на допълнителни договори/условия, публикувани на съответните страници на Портал Кариерист (страниците на достъп до съответната услуга), или подписването на допълнителни или отделни договори с Евро Адвайзър.

Чл.6. Възможно е на интернет страниците на Портал Кариерист да се предлагат и/или рекламират услуги, извършвани от трети лица. Евро Адвайзър не носи отговорност за предлагането на тези услуги.

III. РЕГИСТРАЦИЯ В ПОРТАЛ КАРИЕРИСТ

Чл.7 (1) По желание, Потребителят може да направи регистрация в Портал Кариерист: да получи потребителско име и парола за идентификация в Портала и да получи достъп до някои от услугите на Портал Кариерист, недостъпни за неидентифицирани Потребители. Регистрацията се смята за извършена след като процесът на регистрацията приключи и регистрацията се активира.

(2) При регистрацията си Потребителят посочва следната задължителна информация: потребителско име, действителен и активен адрес на електронна поща и парола.

(3) Данните предоставени от потребителя по ал.2 могат да бъдат използвани за изпращане на автоматични и информационни уведомления от Портал Кариерист, нова парола и друга информация, свързана с използването на услугите на Портала, както и за търговски съобщения и предложения (оферти).

(4) Регистрацията в Портала е персонална, т.е. Потребителят, извършвайки процес на регистрацията в Портала, декларира, че е физическо, а не юридическо лице, действа лично и от свое име и е изцяло отговорен за действията, извършвани с получените потребителско име и парола.

(5) Всеки Потребител се задължава да не прави повече от една регистрация в Портал Кариерист. В случай на откриване на дублиращи се регистрации в Портала, Потребителят се задължава незабавно да уведоми за това Администрацията на сайта.

(6) Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола и се задължава да не ги предава на трети лица. Всички действия, осъществени с използването на регистрационните данни на конкретния Потребител, се смятат за извършени от името на лицето, направило конкретната регистрация.

(7) Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Администрацията на Портал Кариерист за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.

(8) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да поиска прекратяване на регистрацията си в Портал Кариерист, като изпрати съответната молба към Администрацията на Портала. В случай, че бъде получено такова искане, Администрацията на Портала в най-кратък срок ще прекрати регистрацията на Потребителя и ще премахне потребителския му профил. По преценка на Администрацията на Портала, материалите с авторството на дадения Потребител могат да се запазят публикувани в Портал Кариерист.

(9) Администрацията на Портал Кариерист има право, по своя преценка и без да има задължение да уведомява Потребителя, да откаже регистрация и/или да премахне съществуваща такава.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Евро Адвайзър

Чл.8. (1) Евро Адвайзър полага дължимата грижа за предоставяне на Потребителя на възможност за нормално ползване на услугите - предмет на настоящия договор.

(2) Евро Адвайзър има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на Потребителя.

(3) Администрацията на Портал Кариерист има право по всяко време и без предварително предупреждение да преустанови или спре предоставянето на конкретна услуга и/или да преустанови или спре достъпа до всяко съдържание, разположено в Портал Кариерист.

(4) Администрацията на Портал Кариерист не се задължава да публикува всички материали, предложени за публикация от Потребителя и има право по своя преценка да изтрива, редактира, коригира, променя частично или изцяло публикувани или предложени за публикация от Потребителя материали, като си запазва правото да не посочва причините за това.

(5) Администрацията може да публикува в съдържанието на Портал Кариерист рекламни съобщения или всякаква друга рекламна и търговска информация.

Чл.9. (1) Евро Адвайзър има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Портал Кариерист.

(2) Евро Адвайзър има право автоматично да събира и съхранява IP адресите на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя с цел осигуряване на възможността да бъдат предоставяни услугите на Портал Кариерист, както и възможността тази информация да бъде използвана при възникване на правен спор или в предвидените от българското законодателство случаи.

(3) Информацията, предоставяна на Евро Адвайзър от Потребителите по ал.1 и ал.2 може да бъде използвана от Евро Адвайзър според заявената Декларация за поверителност.

Права и задължения на Потребителя

Чл.10. (1) Потребителят има право на достъп до услугите, предоставяни чрез Портал Кариерист, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени в настоящите Общи условия, както и допълнителните условия за достъп до отделните видове услуги, ако има посочени такива на съответната Интернет страница на Портал Кариерист.

(2) Потребителят има право да ползва Услугите на Портал Кариерист единствено за лични и некомерсиални цели.

(3) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира и се съгласява, че използването на предоставяните Услуги е изцяло на негов риск и отговорност.

Чл.11. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Евро Адвайзър услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет и поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с ремонта на оборудването или софтуера, който използва  преди, по време и във връзка с използването на Услугите на Портал Кариерист.

Чл.12. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните услуги да не зарежда, публикува, предлага или предава за публикуване по какъв да било начин материали (в това число, но не само, текст, звук, видео, аудио, файлове, снимки, съобщения, коментари, статии, препратки към други сайтове и др.):

 • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди и международни закони, както и настоящите Общи условия;
 • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, съдържащи вулгарно, неприлично или клеветящо съдържание, нарушаващи конфиденциалността на трети лица, обиждащи расова, етническа или друга социална принадлежност на хората, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица, както и нарушаващи интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 • с подвеждащ характер, заблуждаващ другите потребители и/или администрацията на сайта за самоличността на автора на материала;
 • за които няма право да предава по закон или в резултат на други договорни отношения (например, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация);
 • нарушаващи каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост;
 • съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • които имат рекламна цел, освен ако в допълнителните условия за ползване на услугата не е посочено друго или с предварително разрешение от Администрацията на Портал Кариерист;

Чл.13. Потребителят остава единствено отговорен за законосъобразността на съдържанието, което публикува, предлага за публикуване или прави достъпно чрез ползването на услугите на Портал Кариерист, както и е единствено отговорен за действията си по използването на услугите.

Чл.14. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните чрез Портал Кариерист услуги:

 • да уведомява незабавно Администрацията на Портал Кариерист за всеки случай на извършено или открито нарушение на настоящите Общи условия при използване на предоставяните услуги;
 • по никакъв начин да не се намесва в правилната работа на уебсайта и да не пречи с действията си на нормалното функциониране на Портал Кариерист;
 • да не преследва, безпокои или притеснява по друг начин Потребителите на Портала, да не събира и използва неправомерно информация за други потребители;
 • да не заблуждава Потребителите или Администрацията на Портала относно самоличността си, като се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група лица, които не е оправомощено да представлява;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да не извлича и/или използва чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, собственост на Евро Адвайзър;
 • да не извършва по отношение към Портал Кариерист, Потребителите на Портала, както и други лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи действия или бездействия, нанасящи вреди: изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • с действията си да не причинява вреди за „Евро Адвайзър” ЕООД и/или неговите партньори, както и на служителите на „Евро Адвайзър” ЕООД.

Ограничаване на отговорност

Чл.15. (1) Услугите на Портал Кариерист се предоставят "във вида, в който са" и Евро Адвайзър не гарантира, че предлаганите услуги ще бъдат качествени от гледната точка на Потребителя, непрекъсваеми, навременни, точни, пригодни за използване, сигурни и свободни от грешки;

(2) Евро Адвайзър няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги и не носи отговорност за неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите, както и за извършване от страна на Потребителя на действия, противоречащи на настоящите Общи условия.

(3) Евро Адвайзър, Администрацията на Портал Кариерист и служителите на Евро Адвайзър не носят отговорност за нанесени на Потребителя и/или трети лица вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради използване или невъзможност за използване  на Услугите на Портал Кариерист.

Чл.16. (1) Евро Адвайзър не носи отговорност за съдържанието, законосъобразността и верността на материали (текст, изображение, звук, препратки и др.), публикувани или предложени за публикуване от Потребителя, както и за произтеклите за други Потребители и/или трети лица вреди, пропуснати ползи, накърняване на репутация и/или всякакви други преки или косвени финансови, материални и морални загуби, предизвикани от публикуването на тези материали в Портал Кариерист или някакво друго тяхно използване.

(2) Евро Адвайзър не носи отговорност за съдържанието на всички рекламни материали и продукти, публикувани или ставащи достъпни посредством използването на услугите на Портал Кариерист, както и за запазените търговски марки, които те касаят. Отговорността е на конкретния рекламодател.

Чл.17. Доколкото Евро Адвайзър няма обективната възможност да контролира достъп до уебсайта Портал Кариерист от непълнолетни лица, Евро Адвайзър и служителите на фирмата не носят отговорност за извършения достъп към Услугите на Портал Кариерист от Потребителите – непълнолетни лица, не получили разрешение за това от своите родители, настойници или други законни представители. Родителите, настойниците или законните представители на Потребителя – непълнолетно лице поемат цялата отговорност за действията на този Потребител в Портал Кариерист, в това число при използването му на Услугите на Портала.

Чл.18. (1) Евро Адвайзър не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на информационните системи. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риск и отговорност на Потребителя. Евро Адвайзър не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали, продукти или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

(2) Евро Адвайзър не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и за непредоставяне на услуги, зависещи от трети лица извън контрола на Евро Адвайзър.

Чл.19. Доколкото Евро Адвайзър няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет сайтовете и ресурсите извън разположените на Портал Кариерист, Евро Адвайзър не носи отговорност за съдържанието и материалите, разположени на други уебсайтове и/или Интернет страници, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки (линкове), публикувани в Портал Кариерист, както и не носи отговорност за всякакви последици, свързани с претърпени вреди и/или пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа до или достоверността на съдържащите се в тези интернет сайтове/страници материали и съдържание.

Отговорност на Потребителя

Обезщетения

Чл.20. (1) Потребителят е длъжен да обезщети Евро Адвайзър и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Евро Адвайзър услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Обезщетението по ал.1 се дължи от Потребителя и в случаите, когато ползването на предоставяните от Евро Адвайзър услуги се е осъществявало от трето лице, на което, в нарушение на настоящите Общи условия, Потребителят е предоставил своето потребителско име и/или парола и/или други данни за идентификация в Портал Кариерист.

Чл.21. (1) Вън от предходния член на настоящите Общи условия, Потребителят е длъжен да обезщети Евро Адвайзър за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или е допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на Евро Адвайзър, на негови клиенти или на Потребители на Портал Кариерист върху материалите и ресурсите, публикувани в Портал Кариерист, включително, но не само, за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица.

(2) Потребителят е длъжен да обезщети Евро Адвайзър и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с нарушаване от страна на Потребителя на декларацията по чл.25 ал.2 от настоящите Общи условия.

Чл.22. [отменен]

Чл.23. В случай, когато Потребителят е непълнолетно лице, обезщетението по чл.20, чл.21 и чл.22 на настоящите Общи условия се дължи от родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на Потребителя – непълнолетно лице.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКО ПРАВО

Чл.24. (1) Всички елементи на съдържанието на Портал Кариерист, включително дизайн, софтуерни програми, скриптове, файлове, бази данни, графични изображения, както и текст и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на „Евро Адвайзър” ЕООД и/или неговите партньори и клиенти.

(2) Забранено е и ще се преследва по предвидения от закона ред всякакво копиране, възпроизвеждане, промяна, разпространение, преиздаване, транслиране, предаване, публичен показ, адаптиране, създаване на производни продукти и всякакво друго използване на част или цялото съдържание или отделен елемент от съдържанието на Портал Кариерист, в електронен, печатен, аудио или друг вид, без писмено разрешение на „Евро Адвайзър” ЕООД, с изключение на случаите и при стриктното спазване на условията, определени в чл.26 от настоящите Общи условия.

Чл.25. (1) При предоставяне или публикуване на материал в Портал Кариерист (текст, графика, аудио и видео, компютърен файл от всякакъв тип, статия, идея, коментар, информация и др.), независимо дали по електронен път или по друг начин, включително, но не само, чрез използването на бутони „Изпрати”, „Съхрани” или „Заяви за публикация”, чрез форми за обратна връзка или форми за добавяне на материал в Портал Кариерист или по електронна поща или по друг начин, Потребителят дава своето съгласие да предаде на „Евро Адвайзър” ЕООД безвъзмездно и без такса за ползване постоянно, неотменяемо, с право за предаване, неексклузивно право и лиценз за ползване, промяна и модифициране, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производна продукция, разпространение, изпълнение, транслация и осъществяване на всички издателски права по отношение към този материал (напълно или частично) в цял свят и право за включването му под всякаква форма в други произведения, които се разпространяват или ще се разпространяват както по известен, така и всеки друг, още не изобретен в момента начин, без да се ограничава срокът за действие на тези права и на всеки други права, които могат да бъдат свързани с предоставения материал, с изключение на случаите, когато в условията за предоставяне на конкретния материал на Портал Кариерист или с договор с Евро Адвайзър не е уговорено друго.

(2) Предоставяйки по ал.1 материал, Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост и/или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в ал.1, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и това, че разполагането на това съдържание на страниците на Портал Кариерист и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

Използване на текстовото съдържание на Портал Кариерист

Чл.26. Евро Адвайзър разрешава заглавие и/или параграф от текстов материал от Портал Кариерист да бъдат използвани в обема и вида, предоставяни чрез RSS канали на Портал Кариерист, при условие, че това не причинява вреди на Евро Адвайзър, при ясно текстово обозначаване на името на Портал Кариерист и посочване на препратка (линк) към уебстраницата Портал Кариерист, на която е публикуван целия материал. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Портал Кариерист, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Портал Кариерист дизайн. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Администрацията на Портал Кариерист си запазва правото да преустановя подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

Чл.27. [отменен]

Чл.28. [отменен]

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Недействителност

Чл.29. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Допълнения към Общите условия

Чл.30. За допълнения към настоящите Общи правила се смятат:

 • Допълнителни условия за използването на конкретните услуги, публикувани на съответните уебстраници на Портал Кариерист, доколкото има такива;
 • Декларация за поверителност.

Връзка

Чл.31. Връзка с Администрацията на Портал Кариерист може да бъде осъществена чрез изпращане на съобщение от страницата на обратна връзка в Портал Кариерист (http://www.karierist.com/about/kontakti) или директно по електронна поща на E-mail: office[@]karierist.com

Приложимо право

Чл.32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

VII. Изменение на Общите условия

Чл.33. (1) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://www.karierist.com/about/terms-of-use Електронна препратка към настоящата страницата, е разположена на всяка уебстраница от Портал Кариерист.

(2) Евро Адвайзър има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия.

(3) Промените в Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница (http://www.karierist.com/about/terms-of-use). При извършване на промени в Общите условия, Администрацията на Портал Кариерист може, но не се задължава, да уведоми Потребителите за направените промени. Потребителят е задължен самостоятелно да се запознава с актуалните Общи условия, публикувани на настоящата страница.

 

„Евро Адвайзър” ЕООД

Последна актуализация: 12.11.2013 г.

 

Забележка: В дизайна на Портал Кариерист са използвани изображения (“иконки”), предоставени на Евро Адвайзър от FatCow Web Hosting - собственик на авторските и други права върху дадените изображения.