Виолета Белчева

Професионален профил | консултиране | човешките ресурси

Външен консултант човешки ресурси. Независим външен експерт Човешки ресурси по ОПЧР към МТСП Агенция по заетоста