Оперативната програма Развитие на човешките ресурси. Схема Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи

[АРХИВ] 05.12.2012г. България

Оперативната програма Развитие на човешките ресурси е стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел Сближаване. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция

Чети всичко »