Светлана Мутафчиева

Професионален профил | консултиране | човешките ресурси | предприемачество, собствен бизнес | ръководство висше ниво

Сертифициран кариерен консултант (GCDF консултант - Global Career Development Facilitator) от юни 2007 г. Магистратура по УЧР (Управление на Човешките ресурси), Магистър икономист.

Capital Project - Бизнес консултации, управление на проекти

Фирмена визитка | Бизнес консултиране

Capital Project развива дейноста си в областта на бизнесконсултанските услуги, оформяне на инвеститорски стратегии за големи и малки инвеститори насочени към българския пазар.


Виолета Белчева

Професионален профил | консултиране | човешките ресурси

Външен консултант човешки ресурси. Независим външен експерт Човешки ресурси по ОПЧР към МТСП Агенция по заетоста